Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Wyłonienie oferty dot. 5-letniego przeglądu technicznego budynku PCPR

Katarzyna Kapica

W dniu 08.03.2022r. została wyłoniona najkorzystniejsza oferta dotycząca 5-letniego przeglądu technicznego obiektu budowlanego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. Zadanie to wykona firma "KAWT" Usługi Inżynierskie Krzysztof Pałubski

KOMUNIKAT DLA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Irena brolik

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

 

 1. Od dnia 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 2. Od dnia 01.01.2022 r. Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 1 pkt 9 ww. Ustawy).

 3. Decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w art. 80 ust. 1a oraz art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem końcowej daty obowiązywania decyzji, nie później jednak niż z dniem 1 czerwca 2022 r. (art. 15 ww. Ustawy). Zatem w sytuacji, gdy decyzja Starosty Strzeleckiego przyznająca dodatek wychowawczy traci moc w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.05.2022 r., PCPR w Strzelcach Opolskich z urzędu przedłuży dodatek wychowawczy do dnia 31.05.2022 r.

Wniosek o przyznanie od dnia 01.06.2022 r. świadczenia wychowawczego można składać przez platformę PUE ZUS na formularzu SW-O od dnia 01.02.2022 r.

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie składany do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany (art. 1 pkt 13 lit. f i g ww. Ustawy).

 2. Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy (art. 1 pkt 25 ww. Ustawy).

Zmiany sposobu składania wniosków na dofinansowania ze środków PFRON

Aleksandra Niciejewska

PRACOWNICY DZIAŁU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM INFORMUJĄ O ZMIANACH W 2022 ROKU

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy możliwość składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, bariery w komunikowaniu się, techniczne i architektoniczne w formie elektronicznej.

Dostępne są nowe druki wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, barier architektonicznych, barier w komunikowaniu i technicznych, sportu, kultury i rekreacji dla osób niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2022 roku zmieniają się wnioski na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Ponadto cały czas zachęcamy Państwa do składania wniosków na dofinansowania ze środków PFRON w formie elektronicznej, bez wychodzenia z domu. Wykorzystując darmowy SYSTEM SOW – System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl).

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

 1. zarejestrować się na Platformie SOW,

 2. posiadać adres poczty elektronicznej,

 3. posiadać profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny.

Wykorzystując system SOW można złożyć wniosek elektronicznie również w dzień wolny od pracy. W związku z możliwością składania w całej Polsce wniosków przez Internet, druki wniosków zostały zmienione i ujednolicone. Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich oraz w systemie (sow.pfron.org.pl) jest możliwość pobrania lub wydrukowania nowych wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przystąpiło do Systemu Obsługi Wsparcia w 2019 roku. Wnioskodawcy skorzystali już ze złożenia wniosków on-line w Programie „Aktywny Samorząd” na dofinansowanie do kosztów kształcenia na poziomie wyższym, w roku 2021 przybyło też Wnioskodawców, którzy składają wnioski bez wychodzenia z domu na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podejmuje liczne działania mające na celu ułatwienie uzyskania wsparcia dofinasowanego ze środków Funduszu, zwłaszcza w obliczu pandemii koronawirusa, gdy jeszcze bardziej dbamy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Aby wnioskowanie on-line w systemie SOW było dostępne dla jeszcze większej liczby osób, PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.

Po złożeniu pisemnego pełnomocnictwa Twój pełnomocnik jest upoważniony, aby w Twoim imieniu dokonywać wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW, np.:

 • podpisać, poprawić i uzupełnić wniosek o dofinansowanie w systemie SOW,
 • udzielić wyjaśnień i informacji potrzebnych w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie,
 • zawrzeć i rozliczyć umowę o dofinansowanie,
 • podejmować wszelkie działania związane z realizacją zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania zawartej na podstawie wniosku o dofinansowanie

Ważne! Skan pełnomocnictwa należy dołączyć do wniosku składanego w systemie SOW.