Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Mieszkanie dla absolwenta

Agata Horabik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, że prowadzony jest nabór wniosków w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Celem Programu S-A-M! Mieszkanie dla absolwenta jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.

Pomoc w ramach programu to dofinansowanie do wynajmu mieszkania na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia

Na czym polega dofinansowanie?

Można uzyskać dofinansowanie do wszystkich ponoszonych kosztów wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu, spełniającego indywidualne kryteria dostępności.

Dofinansowanie obejmuje zarówno okres poszukiwania pracy, jak również rozpoczęcia zatrudnienia - maksymalnie przez 36 miesięcy.

Kto może je otrzymać?

Absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, ukończonej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, jeśli:

  1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne bez względu na rodzaj niepełnosprawności;

  2. posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu (lub orzeczenie równoważne);

  3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

  4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

  5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Jaka jest wysokość dofinasowania?

Wysokość dofinasowania zależna jest od lokalizacji wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy poruszasz się z pomocą wózka.

Wraz z upływem 36 miesięcy dofinansowanie ulega stopniowemu obniżeniu i wynosi:

  • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu;
  • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu;
  • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu.

PFRON publikuje kwartalne wartości maksymalnej kwoty dofinansowania w lokalizacji wynajmowanego mieszkania pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/mieszkanie-dla-absolwenta/komunikaty/

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, tj. bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier, co znacznie ułatwi Ci aplikowanie o środki.

właściwe formularze załączników należy pobrać, wypełnić i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Załączniki wymagane do wniosku:

skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,

skan dokumentu potwierdzającego status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, według wzoru określonego w SOW -

w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu słuchu (nie zawiera symbolu 03-L lub nie wskazuje dysfunkcji słuchu stanowiącej przyczynę jego wydania)

skan pełnomocnictwa (notarialne lub zwykłe) – jeśli wniosek jest składany w imieniu mocodawcy

umowa najmu mieszkania (umowa nie jest wymagana na etapie składania wniosku; należy ją załączyć niezwłocznie po jej podpisaniu, jednak nie później niż w ciągu 90 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z oświadczeniem, że mieszkanie spełnia indywidualne kryterium dostępności; załączenie umowy i oświadczenia jest warunkiem otrzymania wsparcia)

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

Portal Profilu Zaufanego

Portal OBYWATEL.GOV.PL

Ministerstwa Cyfryzacji

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Informacje techniczne dotyczące składania wniosku w systemie SOW można uzyskać korzystając z  bezpłatnej infolinii: 800 889 777 (czynna w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00).

Film informacyjny – jak złożyć wniosek w formie elektronicznej w systemie SOW https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/procedowanie-wnioskow-sam/