Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY 2021r.

Joanna Hreczkowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje,
że od 01 czerwca 2021r. do 30 listopada 2021 r. 
realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny
dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Program skierowany jest do osób zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez sąd, policję, ośrodek pomocy społecznej i inne instytucje.

Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Możliwość przystąpienia do programu mają wszyscy zainteresowani, którzy wyrażą chęć udziału w zajęciach, chcą dokonać zmian w swoim życiu.

Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do programu kwalifikowane są:

 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
 • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
 • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się sprawcy do stosowania przemocy w rodzinie oraz zawarcie kontraktu na zaprzestanie stosowania przemocy.

Program realizowany jest w małej 5 osobowej grupie warsztatowej.

Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w terminach ustalonych z osoba prowadzącą.

Jednocześnie zaznaczamy, że warunkiem rozpoczęcia Programu jest zrekrutowanie odpowiedniej liczby osób oraz możliwości prawne pozwalające na organizację Programu w czasie pandemii COVID-19.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać

pod numerem tel. 77/461 33 81;

osoba do kontaktu: Joanna Hreczkowska lub Anna Nocoń.

30 maja Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W dniu 30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
Ten szczególny dzień jest okazją do wyrażenia uznania dla tak trudnej i odpowiedzialnej roli rodziców zastępczych. Pełnienie funkcji rodzica zastępczego to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć człowiek o wielkim sercu.

Przyjęcie dziecka do swojej rodziny aby ofiarować mu swój czas i troskę, wprowadzać w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki to nieoceniony dar jaki można ofiarować bezbronnym dzieciom.

Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka podziękowanie
za tą ważną, odpowiedzialną i trudną misję związaną z opieką nad dzieckiem.

Jednocześnie życzymy dużo zdrowia w tym jakże trudnym czasie oraz pomyślności, cierpliwości oraz doświadczania dobra w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego. Życzymy również wiele radości i satysfakcji w życiu osobistym.

 kwiatkwiat

Życzy

Dyrektor oraz pracownicy PCPR

w Strzelcach Opolskich

Portal DomyDziecka.org

Anna Szołtysik

obrazek domydziecka.org

Szanowni Państwo,

Być może nie każdy z Państwa wie, że Portal DomyDziecka.org wspiera podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ale również rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

W jaki sposób pomaga rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka? 

Rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka mogą założyć profil na Portalu DomyDziecka.org. Dzięki temu otrzymują możliwość:

·         pisania aktualności z życia domu, dzieląc się codziennością, spostrzeżeniami, promując rodzinną pieczę zastępczą

·         zamieszczania aktualnych informacji o potrzebach dzieci

·         odbierania pomocy od darczyńców, którzy sami oferują przekazanie rzeczy

·        brania udziału w akcjach prowadzonych przez Portal DomyDziecka.org

·         otrzymania pomocy w krytycznej sytuacji

·         nawiązania kontaktu z innymi fundacjami i sponsorami, których skieruje do nich zespół Portalu DomyDziecka.org.

Na stronie www.domydziecka.org zamieszczane są również informacje o akcjach i działaniach innych fundacji.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Opolskich.

Zapraszamy!

KOMUNIKAT 15.04.2021

Magdalena Przemus

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców
dotyczących łatwego i szybkiego dostępu do szczepionek przeciw Covid-19,
chcąc przyspieszyć realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19,
przygotować się na zapowiadane przez producentów duże dostawy szczepionek
i móc tym szybciej wrócić do bezpiecznej normalności   

przy współzaangażowaniu Wojewody Opolskiego


Powiat Strzelecki
uruchamia PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH (PSM).

PUNKT SZCZEPIEŃ MASOWYCH będzie zlokalizowany
w Strzelcach Opolskich w Powiatowym Centrum Kultury przy ulicy Dworcowej 23.
Czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.
Aby zapisać się na szczepienie w naszym punkcie, prosimy dzwonić:

poniedziałek - czwartek w godzinach 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 14:00

pod następujące numery telefonu:

Tel. 530 808 464
Tel. 774401 759
Tel. 774401 771
Tel. 774401 787

ZAPISY OD dnia 14.04.2021.

Dostępnych będzie docelowo 8 stanowisk, które w pierwszej fazie szczepić będą 600, a w drugiej fazie – 800 osób dziennie.
Planowane rozpoczęcie szczepień – przełom kwietnia i maja 2021.

PWDL:
NZOZ „KARDIOLOGIA” Sp. z o.o.
Strzelce Opolskie, ul. H. Pobożnego 1

ORGANIZATOR PSM:
Powiat Strzelecki
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2

PARTNER:
Powiatowe Centrum Kultury
w Strzelcach Opolskich
ul. Dworcowa 23

PRZYZNANE ŚRODKI NA REHABILITACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ NA ROK 2021 DLA POWIATU STRZELECKIEGO ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON

Aleksandra Niciejewska

UWAGA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

INFORMACJA O PODZIALE ŚRODKÓW PFRON W 2021 ROKU 

NA POWIAT STRZELECKI


 

Rada Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr XXVIII/266/21 z dnia 31 marca 2021 r. podzieliła środki PFRON przyznane w wysokości 1.632.060,00 zł na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, w tym:

Rehabilitacja zawodowa

Finansowanie kosztów stażu osób niepełnosprawnych

20.000,00 zł

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne

40.000,00 zł

Rehabilitacja społeczna

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

120.000,00 zł

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

15.940,00 zł

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

608.560,00 zł

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

67.000,00 zł

Dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zawadzkiem

759.360,00 zł

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

1.200,00 zł


 


 

Zmiana zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 


 

Od początku roku wpływają już wnioski osób niepełnosprawnych na pokrycie części kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych oraz architektonicznych. Ze względu na bardzo duże środki PFRON przyznane w tym rok dla Powiatu Strzeleckiego, a także wzrost cen materiałów oraz usług na rynku podwyższono limity i kwoty dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. Zarząd Powiatu Strzeleckiego Uchwałą nr 420/2021 przyjął „Zasady przyznawania dofinansowania ze środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zasad dofinansowania ze środków Powiatu Strzeleckiego zadania z zakresu rehabilitacji społecznej pn. Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.”

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

 • ustala się, że pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych będą miały osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o stopniu znacznym i umiarkowanym albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności, a następnie osoby ze stopniem lekkim,
 • obniża się wysokość dofinansowania o 20 % w stosunku do maksymalnego dofinansowania, które jest zróżnicowane w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 • wysokość dofinansowania wynosi do 40 % kosztów przedsięwzięcia,
 • każda organizacja otrzymuje dofinansowanie do jednego ze złożonych wniosków.

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

 • maksymalne dofinansowanie wynosi do 80% kosztów danego sprzętu, nie więcej niż 10.000,00 zł,
 • dofinansowanie nie może obejmować zakupu sprzętu dokonanego przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 •  wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019, poz. 1267),
 • ważna informacja dla wnioskodawców: wnioski zawierające faktury z 2020 r. nie podlegają refundacji w 2021 roku, tj. w 2021 roku będą rozpatrywane wnioski zawierające tylko faktury z 2021 r.,
 • wnioski niezrealizowane w 2021 roku nie przechodzą do realizacji w 2022 roku i nie będzie możliwości ich zrefundowania w 2022 roku.

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 • Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych – wysokość dofinansowania do 70% kosztów danego przedsięwzięcia, nie więcej niż 10.000,00 zł.,
 • w przypadku sprzętu i oprogramowania komputerowego do 3.000,00 zł, które będzie przyznawane w razie niewykorzystania, czy otrzymania dodatkowych środków,
 • likwidacja barier architektonicznych – wynosi do 80% kosztów, nie więcej niż 10.000,00 zł. 

Dofinansowanie nie może obejmować zakupu sprzętu dokonanego przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

 • maksymalna wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika wynosi 60,00 zł za godzinę świadczenia,
 • dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

Wnioski będą rozpatrywane do wysokości planu finansowego przewidzianego na realizację wyżej wymienionych zadań.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 77 461-33-81lub77 402-70-53. Informujemy, że istnieje możliwość złożenia wymaganych dokumentów do urny znajdującej się w holu PCPR przy drzwiach wejściowych, w szczególnych uzasadnionych przypadkach formalności będą odbywać się w holu budynku z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

Zapraszamy do korzystania z wymienionych form pomocy!

GODZINY PRACY W DNIU 2.04.2021

Magdalena Przemus

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W STRZELCACH OPOLSKICH

INFORMUJE, ŻE

W DNIU 02.04.2021
TJ. WIELKI PIĄTEK

JEDNOSTKA BĘDZIE CZYNNA

DO GODZINY 14.00