Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Informacja - ważność orzeczeń

Justyna Kompala

I N F O R M A C J A

w sprawie okresu WAŻNOŚCI

orzeczeń oraz kart parkingowych

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw z dnia 22 grudnia 2023 r. ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r., poz. 2768) informujemy o istotnych zmianach w zakresie orzecznictwa:

1

Orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności,

których okres ważności upłynął:

-

w okresie pomiędzy dniem 9 marca 2020 r. a dniem 30 września 2024 r. zachowują ważność do 30 września 2024 r.,

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia stopniu niepełnosprawności.

   

2

Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń o których mowa w pkt 1 zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.

jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia stopniu niepełnosprawności.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2023 r.

WAŻNE

Orzeczenia, które utraciły ważność pomiędzy dniem 09 grudnia 2019 r., a dniem 08 marca 2020 r. również zachowują ważność na okres wskazany w pkt. 1 pod warunkiem złożenia w tym terminie (tj.: 09 grudnia 2019 r. - 08 marca 2020 r.) kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia.

Zgodnie z art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.): Decyzje, od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są ostateczne.

Informacja dla Obywateli Ukrainy

Justyna Kompala

Szanowni Państwo!

Osoby narodowości ukraińskiej starające się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia (Wniosek do pobrania dla dzieci do 16 roku życia) i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby dorosłej (powyżej 16 roku życia) (Wniosek do pobrania dla osoby dorosłej) muszą dostarczyć takie same dokumenty, jak osoby narodowości polskiej.

Niezbędne jest:

  1. Dokładne wypełnienie wniosku o wydanie orzeczenia (w razie trudności z wypełnieniem proszę zgłosić się osobiście do pokoju nr 1 na ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie z paszportem dziecka i mamy oraz z nadanym numerem PESEL jeśli dotyczy to orzeczenia dla dziecka, bądź z paszportem i numerem PESEL, jeśli dotyczy to osoby dorosłej)

  2. dołączenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia (Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia do pobrania) wydanego przez polskiego lekarza – zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od daty wypisania

  3. dołączenie przetłumaczonej dokumentacji lekarskiej z Ukrainy (proszę przetłumaczyć karty z leczenia szpitalnego i ewentualne orzeczenie wydane na Ukrainie)

Jeśli dokumentacja jest kompletna, to na wydanie orzeczenia czeka się około miesiąca. Wnioski są rozpatrywane wyłącznie według daty wpływu,  narodowość ukraińska nie jest podstawą do szybszego rozpatrzenia sprawy.

Шановні громадяни!

Громадяни України, які хочуть отримати посвідчення  інвалідності для дітей до 16 років (Додаток для скачування для дітей до 16 років) і посвідчення про групу інвалідності для дорослих осіб( старші 16 років) (Додаток для скачування для дорослих) мусять надати такі ж документи як громадяни Польщі.

Обов'язково:

  1. Потрібно написати заяву про отримання посвідчення(в разі труднощів з написанням заяви потрібні звернутися особисто до кабінету "1" ( ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Opolskie) з паспортом мами,дитини та номером PESEL, якщо це стосується посвідчення для дитини або з паспортом і номером PESELу випадку дорослої людини)

  2. А також потрібно додати довідку від польського лікаря про стан здоров'я (Медична довідка для завантаження) – довідка є дійсною протягом 30 днів з дня видачі.

  3. Прошу додати довідки дікарів з України перекладені на польську мову.( прошу перекласти документи з діагнозом та історіюлікування на Україні,а також посвідчення інвалідності видане в Україні( якщо воно є))

Якщо всі документи зібрані то на видання посвідчення інвалідності потрібно чекати близько місяця. Заяви розглядаються згідно з датою її подання, незалежно від громадянства. Українське громадянство не є підставою до швидшого розгляду справи.