Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Piknik Rodzinny z okazji rodzicielstwa zastępczego

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, którego zamierzeniem jest popularyzowanie rodzicielstwa zastępczego w Polsce. Dzień ten, ma szczególne znaczenie dla każdej rodziny podejmującej się misji rodzicielstwa zastępczego. W naszym powiecie uroczystość z tej okazji miała miejsce 15 czerwca 2024 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Giprol” w Staniszczach Małych. Uroczystego otwarcia pikniku rodzinnego dokonali przedstawiciele Zarządu Powiatu Strzeleckiego Pan Janusz Żyłka oraz Pan Ryszard Nocoń wspólnie z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Panią Jolantą Chowaniec. Podczas uroczystości Pan Janusz Żyłka podziękował zebranym za wszelki trud włożony w tak trudną misję jaką jest rodzicielstwo zastępcze, zapewnił o wsparciu i pomocy ze strony pracowników PCPR. Następnie każdej obecnej na pikniku rodzinie zastępczej zostały wręczone oficjalne podziękowania. Dla uczestników przygotowano słodki poczęstunek. Podczas pikniku na dzieci czekało wiele bezpłatnych atrakcji. Największym powodzeniem cieszyły się gokarty oraz dmuchańce. Można było postrzelać z łuku, a także uczestniczyć w zabawach z animatorem. Na zakończenie były kiełbaski i wspólne ognisko. Święto rodzin zastępczych to świetna okazja żeby się lepiej poznać, wymienić doświadczeniami a zarazem odpocząć od codziennych obowiązków. W pikniku rodzinnym uczestniczyło ok. 110 osób. Ponadto Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie podziękowała całemu zespołowi PCPR, szczególne jednak słowa uznania skierowała do koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, radcy prawnego, którzy bezpośrednio pracują z rodzinami zastępczymi wspierając ich na co dzień w tak trudnej misji. Cudownie się było spotkać z rodzinami zastępczymi w tak pięknych okolicznościach. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację pikniku rodzinnego i czekamy na kolejne spotkanie.

Od 1 lutego ważne zmiany w pieczy zastępczej

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

1 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To działania służące rozwojowi rodzinnych form pieczy zastępczej i lepszego wychowywania dzieci i młodzieży.

Nowela zmienia przepisy w praktycznie wszystkich obszarach związanych z pieczą zastępczą – od profilaktyki, do wspierania rodzin zastępczych i adopcji oraz derejonizacji rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 lutego, mają m.in. przyczynić się do przyspieszenia procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, czyli przejścia z umieszczania dzieci w placówkach instytucjonalnych do opieki świadczonej w rodzinnych formach np. w rodzinach zastępczych.

Nowe przepisy przewidują m.in.

  • wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Rodzina zastępcza zawodowa i osoba prowadząca rodzinny dom dziecka otrzyma kwotę nie niższą niż 4100 zł. Natomiast w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 5084zł
  • zmianę w sposobie kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze oraz w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe
  • zakaz tworzenia nowych domów dziecka. Będzie to możliwe, co do zasady, jedynie
    w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka
  • wprowadzenie centralnego rejestru pieczy zastępczej, który zgromadzi w jednym miejscu komplet danych o rodzinach zastępczych, kandydatach na rodziców zastępczych, dzieciach umieszczonych w pieczy, osobach usamodzielnionych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych
  • umożliwienie powrotu do dotychczasowej formy pieczy zastępczej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania
  • zmiany w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługujących pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.