Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Od 1 lutego ważne zmiany w pieczy zastępczej

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

1 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. To działania służące rozwojowi rodzinnych form pieczy zastępczej i lepszego wychowywania dzieci i młodzieży.

Nowela zmienia przepisy w praktycznie wszystkich obszarach związanych z pieczą zastępczą – od profilaktyki, do wspierania rodzin zastępczych i adopcji oraz derejonizacji rodzinnej pieczy zastępczej.

Zmiany, które zaczęły obowiązywać od 1 lutego, mają m.in. przyczynić się do przyspieszenia procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, czyli przejścia z umieszczania dzieci w placówkach instytucjonalnych do opieki świadczonej w rodzinnych formach np. w rodzinach zastępczych.

Nowe przepisy przewidują m.in.

  • wzrost wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Rodzina zastępcza zawodowa i osoba prowadząca rodzinny dom dziecka otrzyma kwotę nie niższą niż 4100 zł. Natomiast w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego wynagrodzenie wyniesie nie mniej niż 5084zł
  • zmianę w sposobie kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze oraz w zasadach przekształceń rodzin zastępczych niezawodowych w zawodowe
  • zakaz tworzenia nowych domów dziecka. Będzie to możliwe, co do zasady, jedynie
    w sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wojewody i po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Dziecka
  • wprowadzenie centralnego rejestru pieczy zastępczej, który zgromadzi w jednym miejscu komplet danych o rodzinach zastępczych, kandydatach na rodziców zastępczych, dzieciach umieszczonych w pieczy, osobach usamodzielnionych, placówkach opiekuńczo – wychowawczych
  • umożliwienie powrotu do dotychczasowej formy pieczy zastępczej osoby, która opuściła już te formy pieczy i rozpoczęła proces usamodzielniania
  • zmiany w zakresie prawa do urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługujących pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.