Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Paulina Pyto

od marca 2024 do maja 2024 roku wynosi:

 

Dla osób posiadających:

 

*znaczny stopień niepełnosprawności, I grupę inwalidzką lub 2 262,00 zł

całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji

 

 

*orzeczenie o niepełnosprawności – dzieci do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności 2 262,00 zł

 

*umiarkowany stopień niepełnosprawności

II grupę inwalidzką lub całkowitą niezdolność do pracy 2 035,00 zł

 

*lekki stopień niepełnosprawności

III grupę inwalidzką lub częściową niezdolność do pracy 1 885,00 zł

 

*Osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważnym jw. ) mogą ubiegać się o dofinansowanie dla opiekuna, które wynosi: 1 508,00 zł

 

*Dla osoby zatrudnionej w Zakładzie Pracy Chronionej, bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności dofinansowanie wynosi: 1 508,00 zł

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ORGANIZACJE...

Aleksandra Niciejewska

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ORGANIZACJE ORAZ STOWARZYSZENIA Z POWIATU STRZELECKIEGO DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE DO ZADANIA SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zaprasza organizacje oraz stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych z Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków na zadanie „dofinansowanie do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki”. Wnioski można składać do końca listopada tego roku na imprezy oraz wycieczki zaplanowane w 2024 roku. Informujemy, że zmienił się druk wniosku na ww. zadanie. Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania wniosków za pośrednictwem platformy internetowej - Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Nadmieniamy, że Powiat Strzelecki w roku 2023 przeznaczył na to zadanie środki w wysokości 26.250,00 zł. W roku 2023 skorzystało z dofinansowania 175 osób z niepełnosprawnością. Zadanie pn. „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych” ma na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, jak również poprawę sprawności fizycznej, połączone jest z poznaniem przez uczestników walorów turystyczno-kulturalnych różnych zakątków Polski i sąsiednich krajów. Aktywizacja seniorów i osób niepełnosprawnych ma na celu zapobieganie samotności, bierności i wykluczeniu z obszarów życia społecznego.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 77461-33-81.

KOMUNIKAT

Aleksandra Niciejewska

SOWPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wniosków na dofinansowania ze środków PFRON, ponadto wnioski na wszystkie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej można składać elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW - platformie internetowej przygotowanej przez PFRON pod adresem (sow.pfron.org.pl). Dzięki systemowi SOW składanie wniosków o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę. Złożenie wniosku przez system SOW będzie wymagało posiadania profilu zaufanego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Infolinią SOW pod numerem: 800 889 777 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 oraz korzystania z portalu edukacyjno-informacyjnego.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w pokoju numer 2, w którym można starać się o dofinansowanie m.in. do: likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się, architektonicznych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne oraz w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Aleksandra Niciejewska

PEFRON SOW

PFRON informuje, że z wypożyczalni może skorzystać każdy, kto:

 

  • ma ważne orzeczenie o niepełnosprawności (czyli orzeczenie wydawane dzieciom do 16 roku życia) lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,
  • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymał ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej technologii wspomagającej jak ta, którą chce wypożyczyć.

 

W sytuacji, gdy stan zdrowia danej osoby pogorszył się na tyle, że nie może korzystać z kupionego wcześniej sprzętu lub urządzenia albo w wyniku zdarzeń losowych go utracił (np. kradzież, zniszczenie) – może ona zwrócić się do Centrum informacyjno-doradczego dla osób z niepełnosprawnością (CIDON) przy oddziale wojewódzkim PFRON. Jeśli opinia CIDON będzie pozytywna, będzie mógł złożyć wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej.

 

Szczegółowa lista sprzętu znajduje się na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl.

 

Jak złożyć wniosek?

 

Wniosek o wypożyczenie technologii wspomagającej składa się przy użyciu systemu SOW (System Obsługi

Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W razie potrzeby pomoc w wypełnieniu wniosku zapewnia pracownik CIDON. W przypadku

Wnioskodawcy, który składa wniosek:

 

  1. jako opiekun prawny pełnoletniego podopiecznego,
  2. jako przedstawiciel ustawowy (z wyjątkiem rodzica/opiekuna prawnego),
  3. na mocy pełnomocnictwa,

 

należy do wniosku dołączyć pełnomocnictwo (wzor-pelnomocnictwa-SOW.pdf (pfron.org.pl)) lub dokument potwierdzający pełnienie opieki prawnej lub przedstawicielstwa ustawowego umieszczając go na liście załączników.

 

Samo wypożyczenie sprzętu organizuje Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Pracownik RARS na podstawie ww. wniosku i informacji, przekazanych przez pracownika CIDON ustala z wnioskodawcą termin i miejsce dostarczenia, dostosowania, skonfigurowania i instruktażu korzystania z technologii wspomagających lub jedynie dostarczenia wybranej technologii wspomagającej.

 

WAŻNE

 

Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę z RARS umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie wypozyczalnia.pfron.org.pl

 

Wypożyczalnia technologii wspomagających - sprawdź, jak z niej skorzystać (video)

NABÓR WNIOSKÓW NA ZADANIE SPORT, KULTURA, REKREACJA i TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Aleksandra Niciejewska

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE ORGANIZACJE
ORAZ STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zaprasza organizacje oraz stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych
z Powiatu Strzeleckiego do składania wniosków na zadanie „dofinansowanie
do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki”. Wnioski można składać
do końca listopada tego roku na imprezy zaplanowane w roku 2023. Informujemy, że zmienił się druk wniosku na ww. zadanie. Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania wniosków za pośrednictwem platformy internetowej - Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Nadmieniamy, że Powiat Strzelecki w roku 2022 Uchwałą Nr XXXIX/354/22 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 marca 2022 r. zmieniającą Uchwałę Nr XXXVI/332/21 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się środki PFRON i wysokość środków na ich finansowanie przeznaczył na to zadanie środki w wysokości 18.610,00 zł. W roku 2022 skorzystało z dofinansowania 221 osób niepełnosprawnych. Zadanie pn. „Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych” ma na celu integrację osób niepełnosprawnych
ze środowiskiem, jak również poprawę sprawności fizycznej, połączone jest
z poznaniem przez uczestników walorów turystyczno-kulturalnych różnych regionów Polski.

Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pod numerem telefonu 77461-33-81.