Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Aleksandra Niciejewska

pl Flaga Godlo

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

MRPiPS2024

Informujemy, że Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Wartość dofinansowania dla Powiatu Strzeleckiego wynosi 836.225,07 zł.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,

 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),

 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Uwaga: W Programie nie mogą świadczyć usług asystenckich członkowie rodziny niepełnosprawnego. Dla potrzeb Programu za rodzinę należy uznać małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Link do Programu: PROGRAM

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich do dnia 22 grudnia 2023 r., ul. Chrobrego 5, do pokoju nr 2, tel. 77 461 33 81.

Program będzie realizowany do końca 2024 roku.

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zobowiązane są do wypełnienia dokumentów, które stanowią załącznik do Programu, są to:

Druki dla osoby niepełnosprawnej:

 1. Karta zgłoszenia do Programu

 1. Karta zakresu czynności

 2. Klauzula RODO

Ponadto osoba niepełnosprawna załącza kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Druki dla asystenta:

 1. Karta zgłoszenia do Programu

 1. Oświadczenie o braku pokrewieństwa

 1. Klauzula RODO

Dodatkowo osoba, która ma pełnić funkcję asystenta osoby niepełnoletniej musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności oraz pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, a także pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

DRUKI DLA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 1. KARTA REALIZACJI

 1. EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

 2. EWIDENCJA BILETÓW

 3. RACHUNEK

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024

Paulina Pyto

pl Flaga Godlo

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024

MRPiPS

Informujemy, że Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2024.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,

 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),

 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 5, do pokoju nr 2, tel. 77 461 33 81 do dnia 8 września 2023 r.

Program będzie realizowany do końca 2024 roku.

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „ Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Aleksandra Niciejewska

pl Flaga Godlo

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

MRiPS logo

Informujemy, że Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

Wartość dofinansowania dla Powiatu Strzeleckiego wynosi 836.225,07 zł.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,

 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),

 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Uwaga: W Programie nie mogą świadczyć usług asystenckich członkowie rodziny niepełnosprawnego. Dla potrzeb Programu za rodzinę należy uznać małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Link do Programu: PROGRAM

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich do dnia 22 grudnia 2023 r., ul. Chrobrego 5, do pokoju nr 2, tel. 77 461 33 81.

Program będzie realizowany do końca 2024 roku.

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zobowiązane są do wypełnienia dokumentów, które stanowią załącznik do Programu, są to:

Druki dla osoby niepełnosprawnej:

 1. Karta zgłoszenia do Programu

 1. Karta zakresu czynności

 2. Klauzula RODO

Ponadto osoba niepełnosprawna załącza kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Druki dla asystenta:

 1. Karta zgłoszenia do Programu

 1. Oświadczenie o braku pokrewieństwa

 1. Klauzula RODO

Dodatkowo osoba, która ma pełnić funkcję asystenta osoby niepełnoletniej musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności oraz pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, a także pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

DRUKI DLA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 1. KARTA REALIZACJI

 1. EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

 2. EWIDENCJA BILETÓW

 3. RACHUNEK

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Aleksandra Niciejewska

pl Flaga Godlo

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

MRiPS logo

Informujemy, że Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Wartość dofinansowania dla Powiatu Strzeleckiego wynosi 410.631,60 zł.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,

 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),

 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Uwaga: W Programie nie mogą świadczyć usług asystenckich członkowie rodziny niepełnosprawnego. Dla potrzeb Programu za rodzinę należy uznać małżonków, rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Link do Programu: PROGRAM

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 5, do pokoju nr 2, tel. 77 461 33 81.

Program będzie realizowany do końca 2023 roku.

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zobowiązane są do wypełnienia dokumentów, które stanowią załącznik do Programu, są to:

Druki dla osoby niepełnosprawnej:

 1. karta zgłoszenia do Programu (do wypełnienia i podpisania)

 1. zakres działania asystenta (do wypełnienia i podpisania)

 1. klauzula RODO (do podpisania)

 

Ponadto osoba niepełnosprawna załącza kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Druki dla asystenta:

 1. karta zgłoszenia asystenta (do wypełnienia i podpisania)

 1. klauzula RODO (do podpisania)

 1. oświadczenie o braku pokrewieństwa

Dodatkowo osoba, która ma pełnić funkcję asystenta osoby niepełnoletniej musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności oraz pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, a także pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Zgodnie z zasadami Programu asystent musi posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu (prosimy o dołączenie kserokopii dyplomów/świadectwa): 

- asystent osoby niepełnosprawnej

- opiekun osoby starszej

- opiekun medyczny

- pedagog

- psycholog

- terapeuta zajęciowy

- pielęgniarka

- fizjoterapeuta

lub udokumentowane minimum 6-miesieczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi:

- zaświadczeniem wystawionym przez zakład pracy/instytucję/organizację społeczną/inną jednostkę posiadającą osobowość prawną lub oświadczeniem podpisanym przez uczestnika albo jego opiekuna prawnego.

DRUKI DLA ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 1. KARTA REALIZACJI

 1. EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU

 1. RACHUNEK