Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Bliżej rodziny i dziecka - II edycja

Katarzyna Ferdynus-Szłapa
Odsłony: 4641

Bliżej rodziny i dziecka - II edycja

Powiat Strzelecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizują projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”.

 opolskie

Powiat Strzelecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizują projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna.

Głównym celem projektu jest realizacja różnych form wsparcia środowiska rodzinnej pieczy zastępczej w postaci wyjazdów aktywizująco – integracyjnych oraz organizacji spotkań integracyjnych środowiska pieczy zastępczej.

Realizacja projektu odbędzie się w ramach szerokiego partnerstwa. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W projekcie zaangażowanych jest 18 Partnerów w tym: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Fundacja Harmonia Życia, Powiat Opolski, Powiat Głubczycki, Powiat Nyski, Powiat Krapkowicki, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, Powiat Strzelecki, Powiat Prudnicki, Powiat Namysłowski, Gmina Zawadzkie, Gmina Praszka, Gmina Paczków, Gmina Dąbrowa, Gmina Strzeleczki, Gmina Ujazd, Gmina Namysłów oraz Gmina Prószków.

Powiat Strzelecki wraz jednostkami jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w projekcie:

  1. Organizację wyjazdów aktywizująco – integracyjnych, mających na celu zapobieganiu procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci umieszczonych w środowisku pieczy zastępczej oraz integrację środowiska pieczy zastępczej. W ramach zadania zaplanowano dwa 2-dniowe wyjazdy rodziców zastępczych wraz z wychowankami. Pierwszy wyjazd przewidziany jest dla rodzin zawodowych i niezawodowych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach oraz dla dzieci biologicznych we wrześniu 2018 roku. Drugi wyjazd skierowany jest dla rodzin spokrewnionych oraz dzieci w nich przebywających we wrześniu 2019 roku.

  2. Organizację spotkań integracyjnych środowiska pieczy zastępczej, których celem będzie integracja rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających, promocja aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego oraz promocja rodzicielstwa zastępczego. Forma spotkań: tzw. Święto Rodzin Zastępczych – 3 różne formy organizacji święta w okresie realizacji zadania: w czerwcu 2018 roku – wyjazd do parku rozrywki, w czerwcu 2019 roku – piknik rodzinny, w czerwcu 2020 roku – wycieczka integracyjna oraz bal karnawałowy – dwa w okresie realizacji zadania – w styczniu 2018 roku oraz
    w styczniu 2019 roku.

Na realizację zadania Powiat Strzelecki jako Partner Projektu otrzyma dofinansowanie
w kwocie 121 815,23 PLN.

powiat strzelecki