Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

WAŻNE INFORMACJE dot. ustawowego przedłużenia ważności orzeczeń wydanych na czas określony i szczególnego trybu orzekania w okresie epidemii koronawirusa

Justyna Kompala

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA
W TERMINIE OD
09 GRUDNIA 2019 R., 07 MARCA 2020 R.

zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020r.) złożony został w zespole orzekającym kolejny wniosek o wydanie orzeczenia.

 

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ
UPŁYNĘŁA OD DNIA 8 MARCA 2020 R.

zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA NOWEGO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA

zespół orzekający może rozpatrzyć wniosek bez udziału osoby zainteresowanej lub dziecka wówczas, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności przeprowadzenia badania.

W przypadku złożenia nowego wniosku o wydanie orzeczenia, wniosek ten rozpatrywany jest zgodnie z aktualnym stanem zdrowia i funkcjonowaniem wnioskodawcy.

Przepisy nie przewidują wymogu uzyskania zgody osoby orzekanej na zastosowanie takiego trybu orzekania, nie mniej należy pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, strona może wystąpić na każdym etapie postępowania administracyjnego o jego zawieszenie.

 

 

 

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PLACÓWEK

zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

 

WAŻNE:

przedłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy samego prawa, na
podstawie ustawy i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez zespół
orzekający o niepełnosprawności.

 

Podstawa prawna:

Art. 15h ust 1 i 2 oraz art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

 

§2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534).

 

 

Orzekanie o niepełnosprawności

Magdalena Teraźniewska

Orzekanie o niepełnosprawności

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia:

· o stopniu niepełnosprawności,

· o niepełnosprawności (dzieciom do 16 roku życia)

· oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień (osobom posiadającym ważne orzeczenia innych organów).

Aby starać się o wydanie orzeczenia należy złożyć odpowiedni druk wniosku o wydanie orzeczenia wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydanym dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, które wypełnia lekarz (zaświadczenie to ważne jest 30 dni od daty wystawienia do dnia złożenia w Powiatowym Zespole). Oprócz ww. formularzy do wniosku dołącza się kserokopię dokumentacji medycznej, aktualnych wyników badań diagnostycznych oraz innych dokumentów mogących mieć wpływ na ustalenie (stopnia) niepełnosprawności.

Druki wniosków:

- wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - wniosek dla osób powyżej 16 roku życia

- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) - wniosek dla osób do 16 roku życia

- zaświadczenie lekarskie – zaświadczenie lekarskie

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka dla celów pozarentowych, a mianowicie:

- odpowiedniego zatrudnienia, uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,

- szkolenia, w tym specjalistycznego,

- zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

- uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,

- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,

- korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe
i inne placówki,

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- uzyskania karty parkingowej,

- zamieszkiwania osoby niepełnosprawnej w oddzielnym pokoju.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może być wydane okresowo lub trwale.Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:

- trwałe (stałe) - jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy;

- okresowe - jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu
odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i w aktywności społecznej. Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, ale nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. Obecnie obowiązują następujące symbole przyczyn niepełnosprawności:

01-U - upośledzenie umysłowe;

02-P - choroby psychiczne;

03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

04-O - choroby narządu wzroku;

05-R - upośledzenie narządu ruchu;

06-E - epilepsja;

07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;

08-T - choroby układu pokarmowego;

09-M - choroby układu moczowo-płciowego;

10-N - choroby neurologiczne;

11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1110) osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zobowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie może wydać (w ramach samokontroli) nowe orzeczenie.

Właściwym organem do rozpatrzenia odwołania od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich jest Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli wynika z niego, że strona nie jest zadowolona z wydanego orzeczenia i w jakim zakresie się nie zgadza
z otrzymanym orzeczeniem.

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał.

Wyjątek! Od orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, to postępowanie jest jednoinstancyjne.