Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Katarzyna Ferdynus-Szłapa
Odsłony: 9110

RODZINIE ZASTĘPCZEJ  ORAZ PROWADZĄCEMU RODZINNE DOMY DZIECKA z dniem 01.06.2024r. przysługują świadczenia:

  • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, nie niższe niż kwota:

– 1.002,00 (dotychczas 899,00 zł) miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

1.517,00 zł (dotychczas 1.361,00 zł) miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka;

  • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności -nie mniej niż 306,00 zł (dotychczas 274,00 zł) miesięcznie;

  • dodatek na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – nie mniej niż 306,00 zł (dotychczas 274,00 zł) miesięcznie;

Wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pozostałe świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka uregulowane są poprzez poniższe zasady:

1

Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

 
2

Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej - UWAGA ZMIANY

3

Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo

4

Zasady przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzinnego domu dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej - UWAGA ZMIANY

5

Zasady przyznawania środków finansowych/świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

6

Zasady przyznawania rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka pomocy czasowej na czas niesprawowania pieczy w związku z wypoczynkiem

7

Zasady zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinnym domu dziecka - UWAGA ZMIANY.

8

Zasady pokrywania innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka

9 Uchwała 336/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku.
10 Uchwała Nr: 436/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 12 czerwca 2017 roku.