Świadczenia dla rodzin zastępczych

Irena Brolik
Odsłony: 2131

RODZINIE ZASTĘPCZEJ ORAZ PROWADZĄCYM RODZINNE DOMY DZIECKA przysługują świadczenia:

  • na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego w niej dziecka, nie niższe niż kwota:
    • 660,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
    • 1000,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

     

  • na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka,

Wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej na zasadach określonych w art. 37 ust.2 Ustawy o wspieraniu rodziny zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.

  • dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 zł miesięcznie

Pozostałe świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka uregulowane są poprzez poniższe zasady:

1 Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej
2 Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej.
3 Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo
4 Zasady przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzinnego domu dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej
5 Zasady przyznawania środków finansowych/świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
6 Zasady przyznawania rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka pomocy czasowej na czas niesprawowania pieczy w związku z wypoczynkiem
7 Zasady zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinnym domu dziecka - UWAGA ZMIANY.
8 Zasady pokrywania innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka
9 Uchwała 336/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku.
10 Uchwała Nr: 436/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 12 czerwca 2017 roku.
11 Zarządzenie Nr 7/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z dnia 23.05.2018r.