Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Legitymacje osób niepełnosprawnych

Anna Bedynek
Odsłony: 7280

LEGITYMACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. zmianie uległy zasady wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej. Zmiana dotyczy przede wszystkim blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz okresu ważności legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Wnioski o wydanie legitymacji składa się do powiatowego zespołu ds. orzekania
o niepełnosprawności właściwego wg miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Legitymacja jest wydawana na podstawie ostatniego, posiadanego przez wnioskodawcę prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:

  • 5 lat, w przypadku legitymacji dzieci do 16 roku życia,
  • 10 lat, w przypadku legitymacji osób do 60 roku życia.
  • Osoby po 60 roku życia mogą otrzymać legitymację na stałe (jeśli posiadają orzeczenie
    o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe).

Stopień niepełnosprawności oraz symbole przyczyny niepełnosprawności są umieszczane w legitymacji na wniosek osoby niepełnosprawnej. Należy jednak mieć na uwadze, że umieszczenie na legitymacji symbolów i stopnia może warunkować przyznanie określonych odrębnymi przepisami ulg i uprawnień (np. uprawnień do ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego).

Zmianie uległ sposób rozpatrywania wniosków o wydanie legitymacji. Aktualnie Powiatowy Zespół przyjmuje wnioski o wydanie legitymacji, weryfikuje i przekazuje (za pośrednictwem Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności) do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, która zajmuje się produkcją blankietów legitymacji osoby niepełnosprawnej. Gotowe blankiety wracają do Powiatowego Zespołu i ostatecznie Powiatowy Zespół wydaje legitymację wnioskodawcy.

Nowa legitymacja osoby niepełnosprawnej ma format dowodu osobistego. Na legitymacji umieszczany jest tzw. kod QR, który zawiera PESEL osoby niepełnosprawnej i nr legitymacji oraz na wniosek osoby dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności.

Należy zaznaczyć, że legitymacje wystawione przed dniem 1 września 2017 r. zachowają ważność na czas w nich określony. Natomiast jeśli osoba niepełnosprawna nie posiada ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, i oczekuje na wydanie nowej legitymacji, może posługiwać się posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

Ponadto została wprowadzona opłata za wydanie duplikatu legitymacji (w przypadku zniszczenia lub utraty posiadanej legitymacji). Opłata wynosi 15 zł i stanowić będzie dochód budżetu państwa.

 

Druki wniosków:

- NOWY wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej 2019

- Oświadczenie do legitymacji osoby niepełnosprawnej

 

Informujemy, że orzeczenie organów orzeczniczych ZUS, KRUS, MON, MSWiA, KIZ, nie stanowią podstawy do wydania legitymacji.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień