Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Karty parkingowe

Anna Bedynek
Odsłony: 8114

KARTY PARKINGOWE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260, ze zm.) Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje karty parkingowe dla uprawnionych osób niepełnosprawnych oraz placówek, zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Karta parkingowa przysługuje:

-        osobie zaliczonej do stopnia znacznego z symbolu przyczyny niepełnosprawności: 04-O, 05-R, 10-N, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (9 pkt katalogu wskazań – spełnia),

-        osobie zaliczonej do stopnia znacznego z symbolu przyczyny: 01-U, 02-P, 03-L, 06-E, 07-S, 08-T, 09-M, 11-I, 12-C, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (9 pkt katalogu wskazań – spełnia) – na podstawie orzeczenia wydanego od 1 lipca 2014 r.,

-        osobie zaliczonej do stopnia umiarkowanego z symbolu przyczyny: 04-O, 05-R, 10-N, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (9 pkt katalogu wskazań – spełnia) – na podstawie orzeczenia wydanego od 1 lipca 2014 r.,

-        osobie niepełnosprawnej przed 16 rokiem życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się (9 pkt katalogu wskazań – spełnia) – na podstawie orzeczenia wydanego od 1 lipca 2014 r.,

Kartę parkingową wydaje się osobie na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat.

 Wniosek osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:

-        osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

-        osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską , za którą wniosek składa jeden z rodziców;

-        osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd,

 Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej; w przypadku złożenia wniosku przez osoby określone w ww. podpunktach, podpis składa odpowiedni jeden z rodziców, opiekun lub kurator.

W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę,

Do wniosku dołącza się:

-        jedną fotografię o wymiarach 35mm x 45mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby,

-        dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej.

Składając wniosek, przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem w punkcie 9 katalogu wskazań- spełnia,

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.

Druk wniosku :

- wniosek o wydanie karty parkingowej

KARTY PARKINGOWE DLA PLACÓWEK

Karta parkingowa przysługuje placówce uprawnionej do jej uzyskania (zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się).

Kartę parkingową wydaje się placówce na okres 3 lat.

 Wniosek placówki składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki. Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania,

Do wniosku placówki dołącza się dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej. Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Druk wniosku :

- wniosek o wydanie karty parkingowej

OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

Opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21 zł należy dokonywać na rachunek bankowy:

67 8907 1089 2002 1000 9808 0001

Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddz. Strzelce Opolskie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. B. Chrobrego 5   47-100 Strzelce Opolskie

Tytułem: „Opłata za wydanie karty parkingowej”