Kolejne spotkanie rodzin zastępczych z radcą prawnym

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich zorganizowało kolejne spotkanie rodzin zastępczych z radcą prawnym, które odbyło się w dniu 15.01.2019r. w sali Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Podczas spotkania omawiana była głównie kwestia alimentów jakie zobowiązani są płacić rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Ponadto rodziny zastępcze poruszały inne kwestie, z którymi się zmierzają w codziennym funkcjonowaniu jako rodzina zastępcza. Serdecznie dziękujemy naszemu radcy prawnemu Panu Piotrowi Szyndzielorz za przekazanie cennych informacji w sposób rzetelny i zrozumiały oraz rodzinom zastępczym za obecność. Jednocześnie informujemy, że tego typu spotkania będą organizowane cyklicznie, aby pogłębiać wiedzę od strony prawnej, wymieniać się spostrzeżeniami i doświadczeniami.

spotkanie z radzc15.01.2019

Spotkanie dyrektora PCPR i pracowników z nowym przełożonym Panem Januszem Żyłką

Janina Kruk

W dniu 18.12.2018r.w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie odbyło się spotkanie dyrektora PCPR i pracowników z nowym przełożonym Panem Januszem Żyłką - Członkiem Zarządu Powiatu Strzeleckiego. Pan Janusz Żyłka pojawił się w towarzystwie Pani Michaeli Buhl - pracownicy Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich. Spotkanie przebiegało w świątecznej atmosferze. Podczas spotkania Pan Janusz Żyłka zapoznał się z kadrą PCPR,  zostały również ustalone priorytety i zadania dotyczące najważniejszych spraw  jednostki.

PCPR18.12.2018

Mikołajkowe Igrzyska „Bez Barier” - 5.12.2018 r.

Aleksandra Niciejewska

Po raz kolejny reprezentacja Warsztatów Terapii Zajęciowej z Zawadzkiego uczestniczyła w imprezie organizowanej w Dobrzeniu Wielkim przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Wojewódzkie Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Opolu. Agnieszka, Magda, Klaudia, Dorota, Piotrek, Dawid i Jasiu pod czujnym okiem Pani Moniki zmagali się z mikołajkowymi konkurencjami: sztafeta slalomowa z saniami, trójskok elfowy, rzut ringiem do kosza ciągniętego przez renifera, toczenie „kuli śniegowej”, rzut „śnieżkami”. W zawodach brały udział zespoły 3 i 4-osobowe. Celem Igrzysk jest aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz ich integracja społeczna.

pcpr igrzyska 2018 1

pcpr igrzyska 2018 23

Spotkanie z Seniorami

Aleksandra Niciejewska

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych z Powiatu Strzeleckiego w dniu 19.11.2018 r. odbyło się spotkanie informacyjne na temat dofinansowań PFRON pracowników działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich z uczestnikami Klubu Aktywnego Seniora. Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze w formie dyskusji. Najwięcej było pytań dotyczących możliwości uzyskania dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jak również likwidację barier architektonicznych - dostosowania łazienek i pomieszczeń do potrzeb osób mających trudności w poruszaniu się, a także sposobu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Spotkania tego typu mają na celu otwarcie się instytucji na szerokie spektrum potrzeb osób starszych i ułatwienie im dostępu do informacji. W rozmowach z Seniorami zasygnalizowane były ich oczekiwania dotyczące form pomocy jaką mogą uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich.

spotkanie z seniorami 2018 1spotkanie z seniorami 2018 2

Spotkanie przedstawicieli PCPR

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W dniu 14.11.2018r. Dyrektor PCPR Jolanta Chowaniec wraz z koordynatorem rodzinnej pieczy brały udział w spotkaniu przedstawicieli PCPR-ów województwa opolskiego, podczas którego wręczone zostały maskotki „Pieczusie”. 100 maskotek małych oraz 1 maskotka gigant i 1 strój maskotki – przebranie. Spotkanie miało charakter promujący pieczę zastępczą w woj. Opolskim. Kampania ta zorganizowana została w ramach projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej”. Pomysłodawcą oraz organizatorem kampanii jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu wraz z jednym z partnerów projektu Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. Celem kampanii jest propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, pozyskanie kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Serdecznie dziękujemy za maskotki, które z pewnością nieco umilą nam wykonywanie codziennych trudnych obowiązków.

20181114 13204820181114 13553020181114 132241