KOMUNIKAT DLA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Irena brolik

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

 

 1. Od dnia 01.01.2022 r. dodatek wychowawczy, o którym mowa w art. 80 ust. 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 2. Od dnia 01.01.2022 r. Organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 1 pkt 9 ww. Ustawy).

 3. Decyzje, na mocy których zostało przyznane prawo do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w art. 80 ust. 1a oraz art. 113a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu dotychczasowym, tracą moc z dniem końcowej daty obowiązywania decyzji, nie później jednak niż z dniem 1 czerwca 2022 r. (art. 15 ww. Ustawy). Zatem w sytuacji, gdy decyzja Starosty Strzeleckiego przyznająca dodatek wychowawczy traci moc w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.05.2022 r., PCPR w Strzelcach Opolskich z urzędu przedłuży dodatek wychowawczy do dnia 31.05.2022 r.

Wniosek o przyznanie od dnia 01.06.2022 r. świadczenia wychowawczego można składać przez platformę PUE ZUS na formularzu SW-O od dnia 01.02.2022 r.

 1. Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie składany do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej na platformie EPUAP/Profil Zaufany (art. 1 pkt 13 lit. f i g ww. Ustawy).

 2. Świadczenie wychowawcze będzie przekazywane w formie bezgotówkowej na wskazany przez osobę uprawnioną rachunek bankowy (art. 1 pkt 25 ww. Ustawy).

Zmiany sposobu składania wniosków na dofinansowania ze środków PFRON

Aleksandra Niciejewska

PRACOWNICY DZIAŁU POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM INFORMUJĄ O ZMIANACH W 2022 ROKU

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przedstawiamy możliwość składania wniosków na turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, bariery w komunikowaniu się, techniczne i architektoniczne w formie elektronicznej.

Dostępne są nowe druki wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, barier architektonicznych, barier w komunikowaniu i technicznych, sportu, kultury i rekreacji dla osób niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo,

od 1 stycznia 2022 roku zmieniają się wnioski na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych. Ponadto cały czas zachęcamy Państwa do składania wniosków na dofinansowania ze środków PFRON w formie elektronicznej, bez wychodzenia z domu. Wykorzystując darmowy SYSTEM SOW – System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl).

Aby złożyć wniosek za pośrednictwem SOW należy:

 1. zarejestrować się na Platformie SOW,

 2. posiadać adres poczty elektronicznej,

 3. posiadać profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny.

Wykorzystując system SOW można złożyć wniosek elektronicznie również w dzień wolny od pracy. W związku z możliwością składania w całej Polsce wniosków przez Internet, druki wniosków zostały zmienione i ujednolicone. Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich oraz w systemie (sow.pfron.org.pl) jest możliwość pobrania lub wydrukowania nowych wniosków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przystąpiło do Systemu Obsługi Wsparcia w 2019 roku. Wnioskodawcy skorzystali już ze złożenia wniosków on-line w Programie „Aktywny Samorząd” na dofinansowanie do kosztów kształcenia na poziomie wyższym, w roku 2021 przybyło też Wnioskodawców, którzy składają wnioski bez wychodzenia z domu na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podejmuje liczne działania mające na celu ułatwienie uzyskania wsparcia dofinasowanego ze środków Funduszu, zwłaszcza w obliczu pandemii koronawirusa, gdy jeszcze bardziej dbamy o nasze zdrowie i bezpieczeństwo.

Aby wnioskowanie on-line w systemie SOW było dostępne dla jeszcze większej liczby osób, PFRON wprowadził możliwość korzystania z pełnomocnictw w zwykłej formie pisemnej. Jest to dogodne rozwiązanie zwłaszcza dla tych osób, które nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego bądź mają trudności w korzystaniu z narzędzi elektronicznych. Osoby te mogą udzielić pisemnego pełnomocnictwa wybranej przez siebie osobie i od tej pory pełnomocnik może składać wnioski w systemie SOW w ich imieniu.

Po złożeniu pisemnego pełnomocnictwa Twój pełnomocnik jest upoważniony, aby w Twoim imieniu dokonywać wszystkich czynności związanych z wnioskiem o dofinansowanie złożonym w systemie SOW, np.:

 • podpisać, poprawić i uzupełnić wniosek o dofinansowanie w systemie SOW,
 • udzielić wyjaśnień i informacji potrzebnych w trakcie rozpatrywania wniosku o dofinansowanie,
 • zawrzeć i rozliczyć umowę o dofinansowanie,
 • podejmować wszelkie działania związane z realizacją zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania zawartej na podstawie wniosku o dofinansowanie

Ważne! Skan pełnomocnictwa należy dołączyć do wniosku składanego w systemie SOW.

 

 

„Kampania „16 Dni Bez Przemocy”

Joanna Hreczkowska

logo kampania16dni

W 2021 przypada 30. rocznica światowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć. Świat bez przemocy jest możliwy, ale by ta wizja stała się rzeczywistością, konieczne są niezłomność, niezrównana odwaga i wspólne działanie.

Kampania 16 Dni Akcji przeciwko przemocy ze względu na płeć, zainicjowana przez Centre for Women’s Global Leadership (CWGL) na pierwszym Women’s Global Leadership Institute w 1991 roku, przez ostatnich 30 lat była realizowana przez instytucje i organizacje na całym świecie, w celu wyeliminowania przemocy ze względu na płeć (GBV).

Kampania jest organizowana zawsze między 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka), by podkreślić, że przemoc wobec kobiet jest naruszaniem praw człowieka, a odpowiedzialność za jej przeciwdziałanie i powstrzymanie spoczywa na instytucjach publicznych i państwach.

Jak co roku inicjatorki Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć wyznaczyły przewodni temat Kampanii, jednocześnie zachęcając, że lokalne aktywistki i organizacje do podejmowania tematów, które są aktualne i ważne w ich krajowym kontekście.

W 2021 roku, zainspirowana oryginalną wizją i historią Kampanii, która koncentrowała się na podnoszeniu świadomości na temat przemocy wobec kobiet (VAW) i biorąc pod uwagę ciągłą bezkarność kobietobójstwa, w tym roku kampania skoncentruje się na kwestii "kobietobójstwa lub zabójstwa związanego z płcią kobiet." Temu poświęcona będzie kampania ogólnoświatowa.

W Polsce działania w tym obszarze podejmuje m.in. Centrum Praw Kobiet. Kilkaset kobiet rocznie (CPK szacuje, że to nawet 500 kobiet) ginie w Polsce w związku z przemocą domową: są zabijane, tracą życie w wyniku pobicia ze skutkiem śmiertelnym, popełniają samobójstwa. Więcej informacji można znaleźć tu: https://cpk.org.pl/stopkobietobojstwu/

W 2021 r., Kampania będzie także kontynuować działania mające na celu położenie kresu przemocy ze względu na płeć (GBV) w świecie pracy, koncentrując się na związku między przemocą domową a światem pracy, opierając się na określonych normach prawnych w Konwencji MOP nr 190 (C190) oraz działaniach przedstawionych w Zaleceniu 206 (R206).

COVID-19 postawił przed nami nowe wyzwania, które wymagają indywidualnych i zbiorowych rozwiązań. Kontynuujmy nasze wysiłki przez cały rok od 16 do 365 dni aktywizmu, aby promować prawa człowieka kobiet.

Dowiedz się więcej o akcji - http://kampania16dni.pl/aktualnosci/

 

Przypominamy, że Punkt Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich świadczy pomoc rodzinom, dzieciom, osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych, w tym także spraw dotyczących przemocy domowej

 

 

WAŻNE TELEFONY

W każdej gminie powiatu Strzeleckiego działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W jego skład wchodzą przedstawiciele służb i instytucji, które są powołane do przeciwdziałania przemocy. Członkowie zespołów realizują procedurę „Niebieskie Karty”. Do nich również można zgłosić podejrzenie przemocy w rodzinie. Zaplecze techniczne i obsługę administracyjną zespołów zapewniają ośrodki pomocy społecznej, stąd najłatwiej skontaktować się z Zespołem Interdyscyplinarnym poprzez OPS.

TELEFONY ZAUFANIA

22 828 11 12 - Telefon Zaufania dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej

Czynny we wtorki i środy od godz. 15:00 do 18:00. Opłaty za połączenia z numerem zgodnie z cennikiem operatora. Telefon zaufania oferuje pomoc dorosłym, którzy doświadczyli przemocy seksualnej oraz służy radą i wsparciem osobom, które pragną wyeliminować własne niepożądane myśli i zachowania.

801 120 002 - Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Czynny  od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 22.00, a w niedziele i święta od 8.00 do 16.00. Dzwoniąc płacisz tylko za pierwszy impuls połączenia. Możesz opowiedzieć o swojej sytuacji i dowiedzieć się gdzie szukać pomocy. Zadzwoń, jeśli ktoś w Twojej rodzinie krzywdzi Cię - bije lub obraża.

116 111 - Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży

Czynny codziennie od godz. 12.00 do 20.00. Zawiadomić o swoim problemie możesz również za pośrednictwem strony www.116111.pl całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna. Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz problem np. z przemocą w rodzinie w szkole, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się opowiedzieć.

800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.30 - 15.30  - połączenie bezpłatne. Tu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty".

Zapoznaj się z materiałami:

Poradnik pt. „Bez zgody na przemoc – czyli jak każda społeczność może zapobiegać przemocy?

Przewodnik dla szkół, domów kultury i uczelni na temat organizacji i realizacji działań edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania cyberprzemocy i przemocy seksualnej.

Publikacje i teksty:

http://kampania16dni.pl/wp-content/uploads/2015/10/Dokument-bez-tytu%C5%82u.pdf

 

http://kampania16dni.pl/wp-content/uploads/2015/10/2019_BEZ-ZGODY-NA-PRZEMOC-druk.pdf