Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

KOMUNIKAT

Aleksandra Niciejewska

SOWPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wniosków na dofinansowania ze środków PFRON, ponadto wnioski na wszystkie zadania z zakresu rehabilitacji społecznej można składać elektronicznie za pośrednictwem systemu SOW - platformie internetowej przygotowanej przez PFRON pod adresem (sow.pfron.org.pl). Dzięki systemowi SOW składanie wniosków o środki PFRON możliwe jest bez wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę. Złożenie wniosku przez system SOW będzie wymagało posiadania profilu zaufanego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Infolinią SOW pod numerem: 800 889 777 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 oraz korzystania z portalu edukacyjno-informacyjnego.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w pokoju numer 2, w którym można starać się o dofinansowanie m.in. do: likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się, architektonicznych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne oraz w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wyniki w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe ): Wykonanie badań głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie budowlanym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 5.

Magdalena Morawiec

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przedstawia rejestr wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu  o udzielenie zamówienia (zapytanie ofertowe ): Wykonanie badań głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie budowlanym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 5. Jako najkorzystniejszą z ofert została wybrana oferta nr 3, tj.: Spec4IT Usługi Informatyczne Jarosław Pietrucha.

 

Informacja o wynikach naboru

Magdalena Morawiec

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Strzelcach Opolskich, przedstawia wyniki naboru na stanowisko  Referenta do spraw pieczy instytucjonalnej i pomocy społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

 

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

Aleksandra Niciejewska

MRiPS

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

Informujemy, że Powiat Strzelecki przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:

 1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,

 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

 3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,

 4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),

 5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji,

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie zapraszamy
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Chrobrego 5, do pokoju nr 2, tel. 77 461 33 81.

Program będzie realizowany do końca 2023 roku.

Program resortowy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.