NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

Joana Hreczkowska

NABÓR UCZESTNIKÓW
DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO

DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje, że od września 2020r. do 30 listopada 2020 r. realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Program skierowany jest do mieszkańców powiatu strzeleckiego, zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez Sąd, Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej i inne instytucje.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. lub telefonicznie pod numerem tel. 77/461 33 81; osoba do kontaktu: Joanna Hreczkowska

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec partnerów, dzieci. Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

Do programu nie przyjmuje się osób chorych psychicznie, nałogowych hazardzistów, osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, którzy nie przeszli podstawowego cyklu terapii. Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się sprawcy do stosowania przemocy w rodzinie oraz zawarcie kontraktu na zaprzestanie stosowania przemocy.

Program realizowany jest w małej 6 osobowej grupie warsztatowej.

Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w godzinach popołudniowych.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Strzelcach Op.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizuje kolejny projekt

Magdalena Przemus

W ramach projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe oraz Rodzinny Dom Dziecka otrzymały 29 drukarek wielofunkcyjnych ze skanerem, z których bedą korzystać dzieci umieszczone w Pieczy zastępczej.

covid

 

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Janina Kruk

unia

Powiat Strzelecki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich realizuje projekt pn.

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020,

w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv:

Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Polski Bon Turystyczny dla dzieci w pieczy zastępczej

Irena Brolik

Dzieci w pieczy zastępczej, na które pobierany jest dodatek wychowawczy 500 + objęte są wsparciem w postaci Polskiego Bonu Turystycznego. Na dziecko będzie przysługiwało jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. Na dziecko niepełnosprawne będzie dodatkowo przysługiwało jeszcze jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 złotych. Dane dzieci i ich rodziców zastępczych zostały przekazane do systemu elektronicznego umożliwiającego elektroniczną aktywację bonu.

Aby skorzystać z bonu turystycznego,
od 01.08.2020r. osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em lub e-mailem. Trzeba będzie także podać lub uaktualnić dane kontaktowe, czyli adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Będzie tam także możliwość złożenia oświadczenia będącego podstawą przyznania dodatkowego bonu na dziecko z niepełnosprawnością.

Płatności bonem będą realizowane w oparciu o komunikację
SMS otrzymaną od ZUS. Chcąc zapłacić bonem za usługę turystyczną trzeba będzie okazać podmiotowi turystycznemu specjalny numer przypisany do bonu, a następnie jednorazowy kod autoryzacyjny otrzymany w SMS.

Bon będzie można wykorzystać w Polsce do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Bon ma objąć imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego.
Bonem będzie można płacić też wielokrotnie do końca marca 2022

bon

wakacje

Dobry Start – 300 zł dla ucznia!

Irena Brolik

300

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2020 do 30 listopada 2020 prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej) w ramach programu "Dobry Start". (w związku z okresem urlopowym prosimy o składanie wniosków w terminie od 01.08-07.08.2020r. oraz od 25.08.2020r.)

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,- zł przysługuje zamieszkującym na terenie Powiatu Strzeleckiego: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia lub w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia oraz osobom uczącym się będącymi osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Przez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, szkołę ponadgimnazjalną, szkołę policealną i szkołę dla dorosłych
Świadczenie
nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego.    

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w pok. 6 oraz pod nr tel. 77-461-33-81 (p. Irena Brolik) a także na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart.