Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Dostępne mieszkanie

Agata Horabik

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, że prowadzony jest nabór wniosków w ramach Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, zwanego dalej „Programem”, jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które spełniają warunki:

  1. posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydanym z powodu, dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego

  2. złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,

  3. złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

  4. w momencie składania wniosku nie ukończyły 65 roku życia.

W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe stanowiące różnicę między ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego lub różnicę wartości mieszkań zamiennych, która nie może przekraczać równowartości iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.

Informacja o wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dostępnej w jednostkach samorządu terytorialnego publikowana będzie do 7 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia kwartału, w formie komunikatu na witrynie PFRON.

Link do komunikatu:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/maksymalne-kwoty-dofinansowania-w-iii-kwartale-2022-roku-w-ramach-programu-samodzielnosc-aktywn/

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Nabór wniosków prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w trybie ciągłym.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składasz za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej, tj. bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier, co znacznie ułatwi Ci aplikowanie o środki.

właściwe formularze załączników należy pobrać, wypełnić i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Załączniki wymagane do wniosku:

skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,

dokumentacja fotograficzna o barierach architektonicznych w użytkowanym mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero,

skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej (małoletniej – od 16 -18 roku życia lub ubezwłasnowolnionej) reprezentowanej przez opiekuna prawnego,

skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, według wzoru określonego w SOW - w przypadku osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, które nie jest wydane z tytułu dysfunkcji narządu ruchu (nie zawiera symbolu 05-R lub nie wskazuje dysfunkcji narządu ruchu stanowiącej przyczynę jego wydania)

skan pełnomocnictwa (notarialne lub zwykłe) – jeśli wniosek jest składany w imieniu mocodawcy

umowy sprzedaży i zakupu mieszkania (umowy nie są wymagana na etapie składania wniosku; należy je załączyć niezwłocznie po ich zawarciu, jednak nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku; załączenie umów jest warunkiem otrzymania wsparcia)

umowa zamiany mieszkania (umowa nie jest wymagana na etapie składania wniosku; należy ją załączyć niezwłocznie po jej podpisaniu, jednak nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku; załączenie umowy jest warunkiem otrzymania wsparcia)

W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę:

Portal Profilu Zaufanego

Portal OBYWATEL.GOV.PL

Ministerstwa Cyfryzacji

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunek.

Informacje techniczne dotyczące składania wniosku w systemie SOW można uzyskać korzystając z bezpłatnej infolinii: 800 889 777 (czynna w dni robocze, w godzinach 9.00 – 17.00).

Film informacyjny – jak złożyć wniosek w formie elektronicznej w systemie SOW https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/aktualnosci/procedowanie-wnioskow-sam/

Szczegółowe informacje dotyczące programu i zasad dofinansowania:

dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/dostepne-mieszkanie/dokumenty-programowe