Fundacja Togatus Pro Bono

Agnieszka Leśniewska

Szanowni Państwo,
Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi w Powiecie Strzeleckim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany jest w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, Punkt działa od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach:


Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2,
47-100 Strzelce Opolskie
Harmonogram godzin:
poniedziałek 7:00-11:00
wtorek 14.00-18:00
środa 14.00-18.00
czwartek 14.00-18.00
piątek- 14:00-18:00


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub

3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

5. która nie ukończyła 26 lat, lub

6. która ukończyła 65 lat, lub

7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8. która jest w ciąży.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa wyżej w:
pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Prosimy o przekazanie podopiecznym Państwa placówki informacji o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.


Z wyrazami szacunku
Zespół Fundacji Togatus Pro Bono

SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu przeprowadzi cykl szkoleń dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Szkolenia odbędą się we wrześniu br. w sali Starostwa Strzeleckiego. Podczas trzech dni szkoleń realizowane będą następujące tematy: "Metoda dialogu motywującego - praca z trudnym nastolatkiem", "Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci" oraz "Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka". Szkolenia mają na celu podnoszenie kwalifikacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej na terenie naszego powiatu. Przeszkolonych zostanie około 40 osób. W szkoleniach udział wezmą również koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
Szkolenia stacjonarne podnoszące kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zadanie 2 pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".

Współpraca z Fundacją "Bądź Dobroczyńcą"

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich nawiązało współpracę z Fundacją "Bądź Dobroczyńcą" z Opola. Fundacja zapewnia m.in. bezpłatne porady prawne, zawodowe, z zakresu pomocy socjalnej, w sytuacjach konfliktowych - pomoc mediatora, a także porady psychologa i pedagoga dla dzieci i dorosłych. Fundacja organizuje dla rodzin zastępczych bezpłatne tygodniowe wypoczynki wakacyjne, które połączone są z zajęciami integracyjnymi i rekreacyjnymi. Dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją "Bądź Dobroczyńcą" udało się zorganizować kilka spotkań rodzin zastępczych z pedagogiem i psychologiem. Rodziny były bardzo zadowolone ze spotkań ze specjalistami nie związanymi bezpośrednio z naszym środowiskiem rodzin zastępczych. Rodziny uznały, że udzielone porady i wskazówki pomogą lepiej rozumieć różnorakie zachowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Jeśli rodziny wyrażą wolę to z pewnością tut. PCPR ponownie zorganizuje kolejny cykl spotkań z wybranymi specjalistami Fundacji z Opola.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2025

Dyrektor PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich na podstawie art. 19 ust 1 Ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.) zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2025”.
Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od dnia 30 lipca 2018 r. do dnia 02 sierpnia 2018r. Wszelkie opinie i stanowiska prosimy zgłaszać na stosownym formularzu.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. zachęca mieszkańców Powiatu Strzeleckiego do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2025” i kierowania opinii, uwag lub propozycji zmian w formie:
•    korespondencji elektronicznej e-mail na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
•    pisemnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich  ul. Chrobrego 5, 47-100 Strzelce Op.
Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.
Opinie i uwagi złożone po wskazanym terminie, jak również niepodpisane nie będą uwzględnione. Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnacje z prawa jej wyrażenia.
Informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 503715618