Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Domy Pomocy Społecznej

Joanna Hreczkowska
Odsłony: 6518

Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Domy pomocy społecznej są placówkami całodobowego pobytu i funkcjonując zgodnie ze standardami określonymi dla tego typu placówek, zapewniają właściwy zakres usług, jednocześnie dbając o indywidualne potrzeby pensjonariuszy.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

1) osób w podeszłym wieku;

2) osób przewlekle somatycznie chorych;

3) osób przewlekle psychicznie chorych;

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

6) osób niepełnosprawnych fizycznie;

7) osób uzależnionych od alkoholu.

Dom pomocy społecznej może być prowadzony w jednym budynku łącznie:

1) osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych;

2) osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;

3) osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;

4) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Na terenie Powiatu Strzeleckiego znajdują się 3 Domy Pomocy Społecznej :

1) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filiami w Szymiszowie i Leśnicy - 238 miejsc, funkcjonujący jako Dom: Strzelce Op. dla osób przewlekle somatycznie chorych i dla osób niepełnosprawnych fizycznie;

Filia w Szymiszowie: dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych ;

Filia w Leśnicy: dla osób przewlekle somatycznie chorych i dla osób niepełnosprawnych fizycznie;

2) Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie dla Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych intelektualnie – 110 miejsc.

3) Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zawadzkiem – 110 miejsc.

Starając się o pobyt w domu pomocy społecznej, należy złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce. Następnie decyzję kierującą do placówki i ustalającą opłatę za pobyt w niej wydaje właściwy organ gminy, natomiast o umieszczeniu w domu, z upoważnienia Starosty Strzeleckiego, decyduje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. W przypadku braku wolnych miejsc w domu, osoba zostaje wpisana na listę osób oczekujących.

OPŁATA ZA POBYT W DPS :

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U.2019.1507

Art.  60.  [Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej]

1.  Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, z zastrzeżeniem ust. 3.

2.  Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym - ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;

2) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;

3) w regionalnym domu pomocy społecznej - ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

3.  Ogłoszony średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej, o którym mowa w ust. 2, może być niższy niż obliczony zgodnie z art. 6 pkt 15, jednak pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań na poziomie obowiązującego standardu.

4.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego.

5.  W domu pomocy społecznej, który rozpoczął działalność, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala się w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty średniego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej danego typu, a jeżeli takiego typu nie ma na terenie województwa, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca ustala się w wysokości średniej wojewódzkiej kwoty średniego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej.

6.  W celu ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, który nie był prowadzony przez cały rok kalendarzowy, kwotę kosztów działalności domu wynikającą z utrzymania mieszkańców z roku poprzedniego dzieli się przez średnią miesięczną liczbę mieszkańców przebywających w domu pomocy społecznej oraz liczbę miesięcy w roku przypadających po miesiącu wydania zezwolenia na prowadzenie domu.

 

Koszty utrzymania mieszkańca w roku 2020r. w:


1. Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. filia w Szymiszowie i Leśnicy - 3.741,41 zł

2. Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie – 3.968,00 zł

3. Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem – 3.493,76 zł