Domy Pomocy Społecznej

Joanna Hreczkowska
Odsłony: 2150

Domy Pomocy Społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Domy pomocy społecznej są placówkami całodobowego pobytu i funkcjonując zgodnie ze standardami określonymi dla tego typu placówek, zapewniają właściwy zakres usług, jednocześnie dbając o indywidualne potrzeby pensjonariuszy.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

1) osób w podeszłym wieku;

2) osób przewlekle somatycznie chorych;

3) osób przewlekle psychicznie chorych;

4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;

5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;

6) osób niepełnosprawnych fizycznie;

7) osób uzależnionych od alkoholu.

Dom pomocy społecznej może być prowadzony w jednym budynku łącznie:

1) osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych;

2) osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;

3) osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie;

4) osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Na terenie Powiatu Strzeleckiego znajdują się 3 Domy Pomocy Społecznej :

1) Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filiami w Szymiszowie i Leśnicy - 238 miejsc, funkcjonujący jako Dom: Strzelce Op. dla osób przewlekle somatycznie chorych i dla osób niepełnosprawnych fizycznie;

Filia w Szymiszowie: dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych ;

Filia w Leśnicy: dla osób przewlekle somatycznie chorych i dla osób niepełnosprawnych fizycznie;

2) Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie dla Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych intelektualnie – 110 miejsc.

3) Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zawadzkiem – 110 miejsc.

Starając się o pobyt w domu pomocy społecznej, należy złożyć wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce. Następnie decyzję kierującą do placówki i ustalającą opłatę za pobyt w niej wydaje właściwy organ gminy, natomiast o umieszczeniu w domu, z upoważnienia Starosty Strzeleckiego, decyduje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. W przypadku braku wolnych miejsc w domu, osoba zostaje wpisana na listę osób oczekujących.

Pobyt w każdym z domów jest odpłatny w wysokości 70 % dochodu osoby umieszczanej, nie więcej jednak niż do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ogłoszonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym (nie później niż do 31 marca każdego roku).

Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej określa Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2016 r, poz. 930).

Koszty utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej w roku 2016 :

- Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filiami w Szymiszowie i Leśnicy – 2.990,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Kadłubie dla Dzieci i Osób Dorosłych Niepełnosprawnych intelektualnie - 2.950,00 zł

- Dom Pomocy Społecznej w Zawadzkiem dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Zawadzkiem - 2.801,54 zł.