Życzenia z okazji dnia pracownika socjalnego

Magdalena Morawiec

21listopada

Z okazji dnia pracownika socjalnego pragniemy złożyć wszystkim pracownikom serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

W dniu Waszego święta życzymy Wam, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i przyniosła satysfakcję z wykonywanej pracy, by zawsze budziła szacunek i uznanie ze strony tych, którzy doświadczają jej dobrych i oczekiwanych skutków

 

z wyrazami szacunku

Dyrektor i pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich

Regionalne Spotkanie Integracyjne Rodzin Zastępczych.

Janina Kruk

Dnia 25.09.2021r. w Zespole Pałacowo - Dworskim w Wysokiej odbyło się Regionalne Spotkanie Integracyjne Rodzin Zastępczych. Nasz powiat reprezentowała długoletnia zawodowa rodzina zastępcza Państwo Zuzanna i Bernard Sdzuj, z dwójką swoich podopiecznych, oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Pani Janina Kruk.

Spotkanie zostało zrealizowane dzięki projektowi pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020, realizowanemu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.

Inicjatorem spotkania była Opolska Ambasadorka UE Pani Anita Juchno, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego reprezentowany przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Bułę oraz dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Karinę Bedrunka.

regionalne spotkanie

Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK)

Magdalena Przemus

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich świadczy pomoc rodzinom, dzieciom, osobom, które znalazły się

w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

 

PIK realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz w sytuacjach kryzysowych.

 

Mogą tu szukać pomocy osoby dotknięte różnymi kryzysami

np.: przemocą domową, kryzysem małżeńskim, konfliktem rodzinnym, trudnościami wychowawczymi, klęską żywiołową

czy żałobą oraz wszelkimi innymi kryzysami, które istotnie wpływają na poziom codziennego funkcjonowania. Oferujemy bezpłatne wsparcie psychologiczne i porady prawne

 

Godziny przyjęć:

 

Środy od 15.00-17.00 , pod nr telefonu: 077461338 oraz 0774027053

Dobry Start 2021

Irena Brolik

W roku szkolnym 2021/2022 wniosek o świadczenie z programu  Dobry Start można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną – za pomocą portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Obsługą świadczeń od tego roku zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r.

300 plus

NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY 2021r.

Joanna Hreczkowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje,
że od 01 czerwca 2021r. do 30 listopada 2021 r. 
realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny
dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Program skierowany jest do osób zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez sąd, policję, ośrodek pomocy społecznej i inne instytucje.

Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Możliwość przystąpienia do programu mają wszyscy zainteresowani, którzy wyrażą chęć udziału w zajęciach, chcą dokonać zmian w swoim życiu.

Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się sprawcy do stosowania przemocy w rodzinie oraz zawarcie kontraktu na zaprzestanie stosowania przemocy.

Program realizowany jest w małej 5 osobowej grupie warsztatowej.

Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w terminach ustalonych z osoba prowadzącą.

Jednocześnie zaznaczamy, że warunkiem rozpoczęcia Programu jest zrekrutowanie odpowiedniej liczby osób oraz możliwości prawne pozwalające na organizację Programu w czasie pandemii COVID-19.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać

pod numerem tel. 77/461 33 81;

osoba do kontaktu: Joanna Hreczkowska lub Anna Nocoń.