Grupa Wsparcia - Zapraszamy!

Justyna Kusienicka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich serdecznie zaprasza na spotkania w ramach grup wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Pierwsze spotkanie dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych odbędzie się 25.10.2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich o godzinie 10:00.

Grupa wsparcia została utworzona, aby wspierać rodziny zastępcze w wypełnianiu ich funkcji. Na spotkaniach będziemy poruszać tematy pieczy zastępczej, wychowania, oraz problemów wychowawczych. Każde spotkanie to możliwość dzielenia się między sobą własnymi doświadczeniami oraz umiejętnościami, dzięki którymi można pomóc innym. Spotkajmy się z osobami, które realizują podobne zadania i mają wspólne cele, aby dodać sobie wzajemnej odwagi oraz wsparcia w rozwiazywaniu problemów, jakie napotyka się pełniąc funkcję rodziny zastępczej. Grupa wsparcia będzie prowadzona przez psychologa zatrudnionego w PCPR w Strzelcach Opolskich.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 – 461- 33-81 lub 797 913 032 kontaktując się z p. Justyną Kusienicką.

Wycieczka rodzin zastępczych do Pokrzywnej.

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W dniach 29-30 września odbyła się wycieczka zawodowych i niezawodowych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020 (RPO WO). Prawie 80 osób, w tym dorośli i dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci biologiczne, skorzystało z wyjazdu do Pokrzywnej, gdzie w ramach wycieczki zrealizowanych zostało wiele atrakcji m.in. wyjście w góry edukacyjno-dydaktyczną ścieżką przyrodniczą, zwiedzanie Parku Rozrywki i Edukacji „Rosenau – zaginione miasto”, kino 7D, zwiedzanie jaskini, park trampolin oraz park linowy i basen w Ośrodku „Chrobry”. Wszystkie te atrakcje wypełniły pierwszy dzień wycieczki natomiast w drugim dniu odbyły się warsztaty z psychologiem dla dorosłych oraz zabawy z animatorem dla dzieci. Dodatkową nieplanowaną atrakcją był wieczór kosmetyczny dla Pań. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli bardzo zadowoleni i mają nadzieję, że podobne wycieczki będą odbywać się częściej. Nad uczestnikami oraz prawidłowym przebiegiem wycieczki czuwali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

W roku 2019 planowana jest wycieczka aktywizująco-integracyjna dla rodzin zastępczych spokrewnionych.

Grupy Wsparcia

Justyna Kusienicka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, iż od września 2018r. rozpoczną się spotkania w ramach grup wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Pierwsze spotkanie dla rodzin zastępczych spokrewnionych odbędzie się 26.09.2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich o godzinie 15:30.

Grupa wsparcia to forma wsparcia psychospołecznego, uczestnicy grupy mogą wzajemnie się wspierać i pomagać sobie w rozwiązywaniu sytuacji problemowych. Jest to szansa na podzielenie się swoimi doświadczeniami, emocjami, trudnościami
a także sukcesami i radościami. Grupa wsparcia to także przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego. Spotkania grup wsparcia prowadzone są przez psychologa zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w grupach wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 77 – 461- 33-81 lub 797 913 032 kontaktując się z p. Justyną Kusienicką.

"Psychoaktywni - nasze zdrowie psychiczne - cd" Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Justyna Kusienicka

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie opiekunów i członków rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby mające problemy wynikające z aktualnego stanu zdrowia psychicznego, w tym chorobach onkologicznych do udziału w grupie wsparcia lub warsztatach grupowych. Celem działania będzie wzmocnienie i poprawa kondycji psychicznej uczestników, zdobycie nowych umiejętności radzenia sobie w zaistniałej sytuacji, trening podwyższający samoocenę, dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu trudności, oraz wymiana pożytecznych informacji.

Nabór do projektu odbywa się po konsultacji indywidualnej z realizatorem.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Mirosława Olszewska - tel. 602 666 791

Anna Ryczkowska - tel. 609 171 715

Program jest realizowany ze środków Ministra Rodziny, pracy i Polityki Społecznej oraz Samorządu Województwa Opolskiego.

Fundacja Togatus Pro Bono

Agnieszka Leśniewska

Szanowni Państwo,
Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzi w Powiecie Strzeleckim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany jest w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, Punkt działa od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach:


Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2,
47-100 Strzelce Opolskie
Harmonogram godzin:
poniedziałek 7:00-11:00
wtorek 14.00-18:00
środa 14.00-18.00
czwartek 14.00-18.00
piątek- 14:00-18:00


Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub

3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

5. która nie ukończyła 26 lat, lub

6. która ukończyła 65 lat, lub

7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8. która jest w ciąży.
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa wyżej w:
pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Prosimy o przekazanie podopiecznym Państwa placówki informacji o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.


Z wyrazami szacunku
Zespół Fundacji Togatus Pro Bono

SZKOLENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opolu przeprowadzi cykl szkoleń dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Strzeleckiego. Szkolenia odbędą się we wrześniu br. w sali Starostwa Strzeleckiego. Podczas trzech dni szkoleń realizowane będą następujące tematy: "Metoda dialogu motywującego - praca z trudnym nastolatkiem", "Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci" oraz "Uzależnienia i ryzykowne zachowania młodzieży oraz ich profilaktyka". Szkolenia mają na celu podnoszenie kwalifikacji osób pełniących funkcję rodziny zastępczej na terenie naszego powiatu. Przeszkolonych zostanie około 40 osób. W szkoleniach udział wezmą również koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnieni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich.
Szkolenia stacjonarne podnoszące kompetencje w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zadanie 2 pn.: "Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej".