Święto Rodzin Zastępczych, wyjazd do Parku Rozrywki "LEGENDIA" do Chorzowa

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

W dniu 29.06.2018r. odbyło się Święto Rodzin Zastępczych Powiatu Strzeleckiego.


O godzinie 9 w sali Powiatowego Centrum Kultury miało miejsce spotkanie rodzin z władzami powiatu oraz pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, podczas którego Starosta Strzelecki Józef Swaczyna złożył rodzinom zastępczym najszczersze gratulacje oraz wyrazy uznania i szacunku za trud pracy i ciepło domowego ogniska. Po części oficjalnej ponad 120 osób, dzieci oraz rodziny zastępcze, udało się do Parku Rozrywki LEGENDIA w Chorzowie. Wyjazd był możliwy dzięki funduszom europejskim pozyskanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje projekt pt.: "Bliżej Rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja". Udział w projekcie gwarantuje organizację kilku imprez o czym z pewnością będziemy informować.

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY STRATEGICZNE

Agnieszka Leśniewska

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY STRATEGICZNE


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE ORAZ FIRMA „GEODIAGNOSIS” ANNA JAGÓDKA-DUDEK ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W WARSZTATACH STRATEGICZNYCH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ DNIA 16.07.2018 ROKU O GODZINIE 10:00 W SALI NARAD STAROSTWA POWIATOWEGO W STRZELCACH OPOLSKICH UL. JORDANOWSKA 2, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE WARSZTATY TE ORGANIZOWANE SĄ W CELU KONSULTACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2018-2025 METODĄ PARTYCYPACYJNĄ, CZYLI PRZY AKTYWNYM UDZIALE PRZEDSTAWICIELI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ORAZ MIESZKAŃCÓW. W TRAKCIE WARSZTATÓW OCZEKUJE SIĘ WSPÓLNEGO WYPRACOWANIA AKTUALNEJ KONCEPCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH POWIATU STRZELECKIEGO W OBSZARZE SZEROKO ROZUMIANEJ POMOCY SPOŁECZNEJ. CELE I ZADANIA OKREŚLONE I ZAAKCEPTOWANE W TRAKCIE WARSZTATÓW MAJĄ PRZYCZYNIĆ SIĘ ZARÓWNO DO ROZWIĄZYWANIA BIEŻĄCYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH, A TAKŻE DO ZAPLANOWANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ.


PRZEWIDZIANY CZAS TRWANIA WARSZTATÓW – OK. 2 GODZIN.


ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA!.

Bliżej rodziny i dziecka - II edycja

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

Bliżej rodziny i dziecka - II edycja

Powiat Strzelecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizują projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”.

 opolskie

Powiat Strzelecki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizują projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna.

Głównym celem projektu jest realizacja różnych form wsparcia środowiska rodzinnej pieczy zastępczej w postaci wyjazdów aktywizująco – integracyjnych oraz organizacji spotkań integracyjnych środowiska pieczy zastępczej.

Realizacja projektu odbędzie się w ramach szerokiego partnerstwa. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W projekcie zaangażowanych jest 18 Partnerów w tym: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Fundacja Harmonia Życia, Powiat Opolski, Powiat Głubczycki, Powiat Nyski, Powiat Krapkowicki, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, Powiat Strzelecki, Powiat Prudnicki, Powiat Namysłowski, Gmina Zawadzkie, Gmina Praszka, Gmina Paczków, Gmina Dąbrowa, Gmina Strzeleczki, Gmina Ujazd, Gmina Namysłów oraz Gmina Prószków.

Powiat Strzelecki wraz jednostkami jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w projekcie:

  1. Organizację wyjazdów aktywizująco – integracyjnych, mających na celu zapobieganiu procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego dzieci umieszczonych w środowisku pieczy zastępczej oraz integrację środowiska pieczy zastępczej. W ramach zadania zaplanowano dwa 2-dniowe wyjazdy rodziców zastępczych wraz z wychowankami. Pierwszy wyjazd przewidziany jest dla rodzin zawodowych i niezawodowych i dzieci umieszczonych w tych rodzinach oraz dla dzieci biologicznych we wrześniu 2018 roku. Drugi wyjazd skierowany jest dla rodzin spokrewnionych oraz dzieci w nich przebywających we wrześniu 2019 roku.

  2. Organizację spotkań integracyjnych środowiska pieczy zastępczej, których celem będzie integracja rodzin zastępczych oraz dzieci w nich przebywających, promocja aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego oraz promocja rodzicielstwa zastępczego. Forma spotkań: tzw. Święto Rodzin Zastępczych – 3 różne formy organizacji święta w okresie realizacji zadania: w czerwcu 2018 roku – wyjazd do parku rozrywki, w czerwcu 2019 roku – piknik rodzinny, w czerwcu 2020 roku – wycieczka integracyjna oraz bal karnawałowy – dwa w okresie realizacji zadania – w styczniu 2018 roku oraz
    w styczniu 2019 roku.

Na realizację zadania Powiat Strzelecki jako Partner Projektu otrzyma dofinansowanie
w kwocie 121 815,23 PLN.

powiat strzelecki

Do zamówienia z dnia 7 czerwiec 2018r.

Katarzyna Ferdynus-Szłapa

Nazwa zamówienia: usługa kompleksowego zorganizowania i wykonania tzw. Święta Rodzin Zastępczych w formie wycieczki do parku rozrywki do 70 km od Strzelec Opolskich dla środowiska pieczy zastępczej

CCI20180625

CCI20180625 0001

Dobry Start – 300 zł dla ucznia!

Irena Brolik

dobry start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2018 do 30 listopada 2018 prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej)  w ramach programu "Dobry Start".

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300,- zł przysługuje zamieszkującym na terenie Powiatu Strzeleckiego: rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia lub w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia oraz osobom uczącym się będącymi osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20. roku życia w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Przez szkołę rozumie się: szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych. Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w pok. 6 oraz pod nr tel. 77-461-33-81 (p. Irena Brolik) a także na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart.