Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Katarzyna Ferdynus-Szłapa
Odsłony: 6120
 • SZKOLENIA
 • GRUPY WSPARCIA
 • WOLONTARIUSZE

 

SZKOLENIA

Zgodnie z art. 51. [Obowiązek podnoszenia kwalifikacji] Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej „Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka są obowiązani do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, w szczególności przez udział w szkoleniach”.

Aby czuć satysfakcję z wykonywanej pracy, a także spełnienie w życiu, człowiek potrzebuje ciągłego rozwoju. Dotyczy to nie tylko posiadanej wiedzy, ale także umiejętności poszukiwania racjonalnych rozwiązań. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich realizuje szkolenia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Podczas szkoleń podejmowana jest wszelka tematyka związana z codziennym funkcjonowaniem rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Osoby biorące udział w szkoleniach podkreślają zasadność i potrzebę ich organizacji oraz wyrażają chęć kolejnego uczestnictwa w podobnych formach doskonalenia ich umiejętność w różnych zakresach.

 

 GRUPY WSPARCIA

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze. Grupa wsparcia jest bowiem dobrowolnym zgromadzeniem osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

W spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych uczestniczy psycholog.

Grupa wsparcia ma charakter otwarty – uczestnicy rodzice zastępczy mogą brać udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie.

Idea grupy wsparcia:

· idea samopomocy – grupowej wzajemnej pomocy, korzystania z siły i wsparcia grupy jako poza formalnego rodzaju pomocy. Uczestnicy sami stanowią dla siebie źródło wsparcia (emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego), zasobów, inspiracji i motywacji do działania;

· korzystny wpływ grupy wsparcia opiera się na zaangażowaniu uczestniczących w niej osób, na ich gotowości do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie;

· w skład grupy wsparcia mogą wchodzić osoby znajdujące się w różnych momentach tworzenia rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwość uzyskiwania i dawania wsparcia w konkretnych sprawach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami radzenia sobie).

Formy działania uczestników grupy wsparcia:

 • dzielenie się osobistymi doświadczeniami,
 • dyskusja,
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych kwestii i sytuacji,
 • udzielanie sobie informacji zwrotnych,
 • elementy psychoedukacji.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,

· pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),

 • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
 • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu

 

WOLONTARIAT

"PCPR szuka wolontariuszy"JEŻELI CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ SWOIM CZASEM Z INNYMI, POMÓC DZIECIOM Z RODZIN ZASTĘPCZYCH A PRZY TYM ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich poszukuje wolontariuszy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu strzeleckiego. Od wolontariuszy oczekujemy pomocy w:

 • odrabianiu lekcji i nauce
 • udzielaniu korepetycji dzieciom z różnych przedmiotów
 • organizacji zabaw i czasu wolnego

Podejmując decyzję o wolontariacie pomożesz dzieciom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, dasz szansę by poczuły się wyjątkowo.

Jeśli….

 • Masz ukończone 18 lat,
 • Dysponujesz wolnym czasem,
 • Jesteś gotowy by pomagać innym
 • Lubisz i chcesz pracować z dziećmi i młodzieżą
 • Chcesz rozwijać swoje umiejętności interpersonalne
 • Podnieść swoje kwalifikacje zawodowe…

DOŁĄCZ DO NAS

Aby zostać wolontariuszem należy zgłosić się do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich, ul. Bolesława Chrobrego 5 lub zadzwonić pod numer tel: (77) 461-33-81 (wew. 31 lub 40).

Informacja o trwałości Strzelce Op2