Zmiany w terminach ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Nowe zasady

Justyna Kompala

Na podstawie art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Magdalena Teraźniewska

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.). Szczegółowe zasady dotyczące orzecznictwa osób niepełnosprawnych określa Rozporządzenie Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r., poz. 1110, ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2003 r. Nr 17, poz. 162, z poźn. zm.).

Skład Powiatowego Zespołu:

Przewodnicząca – Justyna Kompala
Sekretarz – Justyna Dudek
Pracownik socjalny – Magdalena Teraźniewska
Referent ds. administracyjnych – Anna Bedynek


W skład Powiatowego Zespołu wchodzą także członkowie Zespołu: lekarze, psycholodzy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, którzy są uprawnieni do orzekania zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, posiadając określone kwalifikacje oraz zaświadczenia uprawniające do orzekania uzyskane po odbyciu szkoleń w zakresie orzecznictwa i zdaniu egzaminów.