Informacja dotycząca otrzymania legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej

Justyna Kompala

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich informuje, iż na podstawie Polecenia Wojewody Opolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 tut. Zespół:

  1. przyjmuje przekazane za pośrednictwem Poczty Polskiej wnioski o wydanie karty parkingowej opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawców (bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w obecności przewodniczącego zespołu w siedzibie zespołu);

  2. doręcza karty parkingowych oraz legitymacje dokumentujące niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, za zgodą osób niepełnosprawnych, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (z wyłączeniem obowiązku osobistego odbioru karty lub legitymacji w siedzibie powiatowego zespołu).

Celem otrzymania powyższych dokumentów, prosimy o dołączanie do wypełnionych wniosków także druku

 

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ULEGA WYDŁUŻENIU

Justyna Kompala

Ustawa z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) dokonała wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, jak również ważności kart parkingowych i legitymacji potwierdzających niepełnsoprawność wydanych na podstawie tych orzeczeń.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, przed upływem ważności posiadanego dotychczas orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Tym samym wydana na podstawie tych orzeczeń: legitymacja osoby niepełnosprawnej oraz karta parkingowa ulega wydłużeniu.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.

Jednocześnie informujemy, że powoływane są składy orzekające, które mają na celu rozpatrywanie składanych wniosków o wydanie orzeczeni o niepełnosprawności oraz
o stopniu niepełnosprawności. Posiedzenia odbywają się
bez osobistego udziału wnioskodawców. Jeżeli lekarz - przewodniczący składu orzekającego uzna, że przedłożona do wniosku o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania orzeczenia, może sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej i wydać orzeczenie bez przeprowadzenia bezpośredniego badania (zgodnie z § 2 Rozporządzenia ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. z mieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – Dz.U. z 2020 r., poz. 534) . Tak wydane orzeczenia są doręczane do osób zainteresowanych drogą pocztową.

 

Wszystkie niezbędne informacje w powyższych sprawach można uzyskać pod numerami telefonu: (77) 461 33 81 wew.36, 609 517 778, 784 057 797 oraz poprzez e-mail pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wszelkie niezbędne dokumenty są do pobrania na stronie internetowej: www.pcpr.strzelceop/pl w zakładce Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zmiany w terminach ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Nowe zasady

Justyna Kompala

Na podstawie art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.