Informacja dotycząca otrzymania legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz karty parkingowej

Justyna Kompala
Odsłony: 753

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich informuje, iż na podstawie Polecenia Wojewody Opolskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19 tut. Zespół:

  1. przyjmuje przekazane za pośrednictwem Poczty Polskiej wnioski o wydanie karty parkingowej opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawców (bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w obecności przewodniczącego zespołu w siedzibie zespołu);

  2. doręcza karty parkingowych oraz legitymacje dokumentujące niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, za zgodą osób niepełnosprawnych, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (z wyłączeniem obowiązku osobistego odbioru karty lub legitymacji w siedzibie powiatowego zespołu).

Celem otrzymania powyższych dokumentów, prosimy o dołączanie do wypełnionych wniosków także druku