Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

WAŻNE INFORMACJE dot. ustawowego przedłużenia ważności orzeczeń wydanych na czas określony i szczególnego trybu orzekania w okresie epidemii koronawirusa

Justyna Kompala
Odsłony: 941

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA
W TERMINIE OD
09 GRUDNIA 2019 R., 07 MARCA 2020 R.

zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Warunkiem jest, aby w tym terminie (tj. pomiędzy 9 grudnia 2019 r., a 8 marca 2020r.) złożony został w zespole orzekającym kolejny wniosek o wydanie orzeczenia.

 

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ
UPŁYNĘŁA OD DNIA 8 MARCA 2020 R.

zachowują ważność do upływu 60. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA NOWEGO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA

zespół orzekający może rozpatrzyć wniosek bez udziału osoby zainteresowanej lub dziecka wówczas, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności przeprowadzenia badania.

W przypadku złożenia nowego wniosku o wydanie orzeczenia, wniosek ten rozpatrywany jest zgodnie z aktualnym stanem zdrowia i funkcjonowaniem wnioskodawcy.

Przepisy nie przewidują wymogu uzyskania zgody osoby orzekanej na zastosowanie takiego trybu orzekania, nie mniej należy pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, strona może wystąpić na każdym etapie postępowania administracyjnego o jego zawieszenie.

 

 

 

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PLACÓWEK

zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

 

WAŻNE:

przedłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy samego prawa, na
podstawie ustawy i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez zespół
orzekający o niepełnosprawności.

 

Podstawa prawna:

Art. 15h ust 1 i 2 oraz art. 101 pkt 2 lit. a, d ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568).

 

§2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2020 r., poz. 534).