Lokalizacja
Bolesława Chrobrego 5
47-100 Strzelce Opolskie

w Strzelcach Opolskich

Orzekanie o niepełnosprawności

Magdalena Teraźniewska
Odsłony: 12040

Orzekanie o niepełnosprawności

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia:

· o stopniu niepełnosprawności,

· o niepełnosprawności (dzieciom do 16 roku życia)

· oraz o wskazaniach do ulg i uprawnień (osobom posiadającym ważne orzeczenia innych organów).

Aby starać się o wydanie orzeczenia należy złożyć odpowiedni druk wniosku o wydanie orzeczenia wraz z zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wydanym dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, które wypełnia lekarz (zaświadczenie to ważne jest 30 dni od daty wystawienia do dnia złożenia w Powiatowym Zespole). Oprócz ww. formularzy do wniosku dołącza się kserokopię dokumentacji medycznej, aktualnych wyników badań diagnostycznych oraz innych dokumentów mogących mieć wpływ na ustalenie (stopnia) niepełnosprawności.

Druki wniosków:

- wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - wniosek dla osób powyżej 16 roku życia

- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) - wniosek dla osób do 16 roku życia

- zaświadczenie lekarskie – zaświadczenie lekarskie

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności orzeka dla celów pozarentowych, a mianowicie:

- odpowiedniego zatrudnienia, uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,

- szkolenia, w tym specjalistycznego,

- zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,

- uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,

- konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,

- korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe
i inne placówki,

- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,

- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- uzyskania karty parkingowej,

- zamieszkiwania osoby niepełnosprawnej w oddzielnym pokoju.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może być wydane okresowo lub trwale.Naruszenie sprawności organizmu uważa się za:

- trwałe (stałe) - jeżeli według wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy;

- okresowe - jeżeli według wiedzy medycznej może nastąpić poprawa stanu zdrowia.

Symbol przyczyny niepełnosprawności zawarty w orzeczeniu
odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i w aktywności społecznej. Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden symbol przyczyny niepełnosprawności, ale nie więcej niż trzy symbole schorzeń, które w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzenie funkcji organizmu. Obecnie obowiązują następujące symbole przyczyn niepełnosprawności:

01-U - upośledzenie umysłowe;

02-P - choroby psychiczne;

03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

04-O - choroby narządu wzroku;

05-R - upośledzenie narządu ruchu;

06-E - epilepsja;

07-S - choroby układu oddechowego i krążenia;

08-T - choroby układu pokarmowego;

09-M - choroby układu moczowo-płciowego;

10-N - choroby neurologiczne;

11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2015 r., poz. 1110) osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, może wnieść odwołanie do wojewódzkiego zespołu, za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zobowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego zespołu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Jeżeli powiatowy zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie może wydać (w ramach samokontroli) nowe orzeczenie.

Właściwym organem do rozpatrzenia odwołania od orzeczenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Strzelcach Opolskich jest Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli wynika z niego, że strona nie jest zadowolona z wydanego orzeczenia i w jakim zakresie się nie zgadza
z otrzymanym orzeczeniem.

Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przysługuje odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał.

Wyjątek! Od orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień nie przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, to postępowanie jest jednoinstancyjne.