Informacja dla rodzinnej pieczy zastępczej

Irena Brolik
Odsłony: 2354

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich informuje, że:

-  w związku  z podjęciem Uchwały Nr XL/386/18 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 marca 2018r.w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka i rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,

z dniem 01.05.2018r. podniesiona zostaje wysokość wynagrodzenia:

  • dla zawodowej rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka, do wysokości nie niższej niż 2 100,00 zł miesięcznie (dotychczas 2 000,00 zł),
  • dla zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, do wysokości nie niższej niż 2 700,00 zł miesięcznie (dotychczas 2 600,00 zł).

- w związku z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomoc dla osoby usamodzielnianej (M. P. Poz. 326),

z dniem 01.06.2018r. zmianie ulegają wysokości świadczeń przyznawanych rodzinnej pieczy zastępczej (w zakresie Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2017r. poz. 697 z późn. zm.):

  • 80 ust. 1 pkt. 1 ustawy - świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, w przypadku dziecka umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej, wynosi nie mniej niż –  694,00 zł (dotychczas 660,00 zł),
  • 80 ust. 1 pkt. 2 ustawy - świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, w przypadku dziecka umieszczonego w zawodowej rodzinie zastępczej, niezawodowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wynosi nie mniej niż –  1 052,00 zł (dotychczas 1000,00 zł),
  • 81 ust. 1 ustawy - dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – dodatek wynosi nie mniej niż 211,00 zł (dotychczas 200,00 zł),
  • 81 ust. 2 ustawy - dodatek na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – dodatek wynosi nie mniej niż 211,00 zł (dotychczas 200,00 zł),
  • 146 ust. 2 ustawy - pomoc na kontynuowanie nauki – wynosi nie mniej niż 526,00 zł (dotychczas 516,60 zł),
  • jednorazowa pomoc na usamodzielnienie:

- art. 149 ust. 1 pkt. 1 ustawy - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat – wynosi nie mniej niż 3 470,00 zł (dotychczas 3 300,00 zł),

- art. 149 ust. 1 pkt. 2 lit. a-c  ustawy - w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą zawodową, niezawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej: przez okres powyżej 3 lat – wynosi nie mniej niż 6 939,00 zł (dotychczas 6 600,00 zł),

przez okres od 2 do 3 lat – wynosi nie mniej niż 3 470,00 zł (dotychczas 3 300,00 zł),

przez okres poniżej 2 lat, jednak nie krócej niż przez okres roku – wynosi nie mniej niż 1 735,00 zł (dotychczas 1 650,00 zł),

  • 150 ust. 1 ustawy - jednorazowa pomoc na zagospodarowanie dla osoby usamodzielnianej – wynosi nie mniej niż 1 577,00 zł (dotychczas 1 500,00 zł), a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – wynosi nie mniej niż 3 154,00 zł (dotychczas 3 000,00 zł).