Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Janina Kruk
Odsłony: 690

unia

Powiat Strzelecki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Strzelcach Opolskich realizuje projekt pn.

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020,

w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv:

Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,

w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.