Usamodzielnienia wychowanków

Joanna Hreczkowska

Informacje dla osób usamodzielnianych opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Podstawę prawną stanowią:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 332)
 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012r., poz. 954)
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058).

Rodzaje pomocy

– osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą (art. 88 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej):

1) pieniężną na usamodzielnienie;
2) pieniężną na kontynuowanie nauki;
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
4) w uzyskaniu zatrudnienia;
5) na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

Pomoc ta przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej (art. 89 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). Pomoc przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia (art. 89 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) – po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki (§ 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej).

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok. Pomoc ta przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Pomoc ta przysługuje również osobie opuszczającej dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jeżeli bezpośrednio przed przyjęciem do takiego domu przebywała co najmniej rok w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w domu pomocy społecznej, w schronisku dla nieletnich, w zakładzie poprawczym, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku wychowawczym, w młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (art. 88 ustawy o pomocy społecznej).

Pomoc ww. przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie (art. 89 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej):

1) której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. od 1 października 2015 r. - 1268 zł (200% x 634 zł),

2) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. od października 2015 r. – 1.028 zł (200% x 514 zł).

Wysokość pomocy pieniężnej ustalana jest od kwoty podstawy, która wynosi 1722 zł.
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje w wysokości 30% podstawy tj. 516,60 zł (art. 89 ustawy o pomocy społecznej),

Pomoc na usamodzielnienie

Jednorazową pomoc pieniężną na usamodzielnienie, w przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki (art. 89 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej).Warunkiem przyznania pomocy jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc ta zostanie przeznaczona na zaspokojenie ważnej, życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej(§ 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej), w szczególności na: polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych, pokrycie wydatków związanych z nauką innych niż na kontynuację nauki.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok. Pomoc ta przysługuje osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy, w przypadku gdy osoba ta jest zdolna do samodzielnej egzystencji (art. 88 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej).

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobie (art. 89 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej):

1) której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, tj. od 1 października 2015 r. - 1268 zł (200% x 634 zł),

2) w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. od października 2015 r. – 1.028 zł (200% x 514 zł).

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala się w kwocie odpowiadającej (§ 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej):

1) 400 % podstawy, tj. 6888 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej 3 lat;

2) 400 % podstawy, tj. 6888 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniona opuszcza dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

3) 200 % podstawy, tj. 3.444 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od 2 do 3 lat;

4) 100 % podstawy, tj. 1722 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do 2 lat.

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej opuszczającej młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek wychowawczy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej (§ 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej):

1) 300 % podstawy, tj. 5.166 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres powyżej 3 lat;

2) 200 % podstawy, tj. 3.444 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od 2 do 3 lat;

3) 100 % podstawy, tj. 1.722 zł – w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przez okres od roku do 2 lat.

Do okresów pobytu wlicza się wszystkie okresy, w ciągu których osoba usamodzielniana przebywała w innej rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, rodzinnego i socjalizacyjnego, domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Pomoc ww. przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej można przeznaczyć na:

 1. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania,
 2. niezbędne urządzenia domowe,
 3. pomoce naukowe,
 4. sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia.

Wysokość pomocy na zagospodarowanie ustala się do wysokości równowartości 300 % podstawy (§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej), tj. 5.166 zł.

W przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym ustala się w wysokości równowartości 300 % podstawy (§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej), tj. 5.166 zł.

Pomoc ww. przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu.

Pomoc, o której mowa udzielana jest w trybie postępowania administracyjnego, zakończonego wydaniem decyzji administracyjnej, w toku którego niezbędne jest ustalenie w drodze wywiadu środowiskowego sytuacji wychowanka (art. 106 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

Ewelina Kasperczyk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich jako jednostka organizacyjna wykonuje zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i orzecznictwa osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich współpracuje z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi lub też wspierającymi działalność na rzecz osób wymagających pomocy, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych.
Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich:

1. Zadania własne powiatu:

 • Zespół ds. Pieczy Zastępczej.

2. Zadania wynikające z innych ustaw:

 • Zespół Pomocy Osobom Niepełnosprawnym:
 • Rehabilitacja społeczna

3. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności na terenie Powiatu Strzeleckiego powołany został przez Starostę Strzeleckiego w dniu 01.07.1999r. Od dnia 01.07.2002r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje natomiast Powiatowy Zespół ds. Orzekania o  Niepełnosprawności.

Polityka plików Cookie

Administrator

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze(na dysku twardym), tablecie oraz telefonie (smartphonie) w czasie przeglądania różnych strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, a także „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz wygenerowany niepowtarzalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze witryną internetową. Mechanizm ciasteczek jest używany przez większość nowoczesnych stron internetowych.

Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.

Więcej informacji na temat cookies w serwisie Wikipedia

Polityka plików Cookie

  1. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w Strzelcach Opolskich stosuje się informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i inne podobne technologie w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV), które zapisywane są przez serwery, które mogą odczytać informacje przy każdorazowym połączeniu się z urządzenia Użytkownika, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w Strzelcach Opolskich Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   1. dopasowania treści stron serwisu internetowego do upodobań użytkownika oraz poprawy korzystania ze stron internetowych, a w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie abonenta serwisu internetowego i adekwatnie wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
   2. tworzenia statystyk, które pomagają ulepszyć struktury i zawartości stron zrozumieć.
   3. zachowania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), tak aby nie musiał na każdej pod stronie znowu wpisywać loginu i hasła.
   4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych z zakresu ich zainteresowań.

  Pliki cookies stosujemy, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Oczywiście, możesz zarządzać tymi plikami na swoim komputerze i usuwać je wedle własnego uznania.

  1. W ramach serwisu internetowego POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w Strzelcach Opolskich możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

   1. niezbędne do działania - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania.
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.
   3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu.
   4. funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
   5. reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
   6. statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych.
  2. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Nie dokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym, że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  3. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w Strzelcach Opolskich z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
  4. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w Strzelcach Opolskich a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

   Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?