Wsparcie dla rodzin zastępczych

Małgorzata Steindor-Kiszkiel
 • SZKOLENIA
 • GRUPY WSPARCIA
 • WOLONTARIUSZE

 

SZKOLENIA

Dnia 30.09.2016r. w Powiatowym Centrum Kultury odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych powiatu strzeleckiego pt. : „Wzmocnienie przez rodziców zastępczych własnej roli wychowawczej i opiekuńczej – rola komunikacji w utrzymaniu więzi, poszukiwanie i udzielanie wsparcia i identyfikacja własnych zasobów i ograniczeń”. Szkolenie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w związku z realizacją unijnego projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej”

Szkolenie prowadziła Pani Mira Olszewska – psycholog, długoletni terapeuta uzależnień. Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji do pracy z dzieckiem, jak również wzmocnienie umiejętności interpersonalnych opiekunów. Tematy poruszane na szkoleniu dotyczyły głównie sposobu komunikacji w rodzinie, aktywnego słuchania, sposobów radzenia sobie ze złością, dialogu motywującego oraz teorii więzi. Spotkanie prowadzone było w formie warsztatów, z aktywnym udziałem uczestników szkolenia.

Osoby biorące udział w szkoleniu podkreślały jego zasadność i potrzebę oraz wyrażały chęć kolejnego uczestnictwa w podobnych formach doskonalenia ich umiejętność w różnych zakresach.

 

 GRUPY WSPARCIA

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze. Grupa wsparcia jest bowiem dobrowolnym zgromadzeniem osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

W spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych uczestniczy psycholog.

Grupa wsparcia ma charakter otwarty – uczestnicy rodzice zastępczy mogą brać udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie.

Idea grupy wsparcia:

· idea samopomocy – grupowej wzajemnej pomocy, korzystania z siły i wsparcia grupy jako poza formalnego rodzaju pomocy. Uczestnicy sami stanowią dla siebie źródło wsparcia (emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego), zasobów, inspiracji i motywacji do działania;

· korzystny wpływ grupy wsparcia opiera się na zaangażowaniu uczestniczących w niej osób, na ich gotowości do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie;

· w skład grupy wsparcia mogą wchodzić osoby znajdujące się w różnych momentach tworzenia rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwość uzyskiwania i dawania wsparcia w konkretnych sprawach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami radzenia sobie).

Formy działania uczestników grupy wsparcia:

 • dzielenie się osobistymi doświadczeniami,
 • dyskusja,
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych kwestii i sytuacji,
 • udzielanie sobie informacji zwrotnych,
 • elementy psychoedukacji.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,

· pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),

 • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
 • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu

 

WOLONTARIAT

SZUKAMY WOLONTARIUSZY

JEŻELI CHCESZ PODZIELIĆ SIĘ SWOIM CZASEM Z INNYMI, POMÓC DZIECIOM Z RODZIN ZASTĘPCZYCH A PRZY TYM ZDOBYĆ DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STRZELCACH OPOLSKICH

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich poszukuje wolontariuszy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu strzeleckiego. Od współpracujących z nami wolontariuszy oczekujemy pomocy w:

 • odrabianiu lekcji i nauce
 • udzielaniu korepetycji dzieciom z różnych przedmiotów
 • organizacji zabaw i czasu wolnego

Podejmując decyzję o wolontariacie pomożesz dzieciom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, dasz szansę by poczuły się wyjątkowo.

Jeśli….

 • Masz ukończone 18 lat,
 • Dysponujesz wolnym czasem,
 • Jesteś gotowy by pomagać innym
 • Lubisz i chcesz pracować z dziećmi i młodzieżą
 • Chcesz rozwijać swoje umiejęstności interpersonalne
 • Podnieść swoje kwalifikacje zawodowe…

DOŁĄCZ DO NAS

Aby zostać wolontariuszem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich należy zgłosić się do siedziby Centrum, ul. Chrobrego 5.
Tu opiekun wolontariatu opowie o specyfice pracy wolontariuszy. Aby ustalić spotkanie zadzwoń pod numer tel: 77/461 33 81.

Informacja o trwałości Strzelce Op2

Usamodzielnienia

Irena Brolik

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną przyznaje się pomoc na:

 • kontynuowanie nauki,

 • usamodzielnienie,

 • zagospodarowanie;

 • a także udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia.

Przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie jest uzależnione od długości pobytu w pieczy zastępczej. Osoba usamodzielniana może ubiegać się o przyznanie ww. pomocy, jeśli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną (przez rodzinę spokrewnioną należy rozumieć wstępnych lub rodzeństwo);

 • roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Do ww. okresów wlicza się również

 • okresy pobytu w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zapewniającym całodobową opiekę, i młodzieżowym ośrodku wychowawczym, jeżeli orzeczenie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej nie zostało uchylone;

 • okres pobytu osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej (na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy, tj. osoba pełnoletnia ucząca się w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego).

 • Świadczenie na kontynuowanie nauki

Pomoc ta przyznawana jest w wysokości 595,00 zł miesięcznie. Otrzymuje ją osoba usamodzielniana, jeżeli kontynuuje naukę: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, na uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawców w celu przygotowania zawodowego. Pomoc ta przyznawana jest na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Przysługuje ona w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu lub przygotowania zawodowego.

W przypadku gdy uprawnienie do pomocy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, pomoc przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym, w którym przysługuje pomoc.

Pomoc na kontynuowanie nauki nie przysługuje w przypadku, gdy osoba usamodzielniana

 • kontynuuje naukę w szkole ponadgimnazjalnej lub uczelni, która zapewnia nieodpłatną naukę i nieodpłatne pełne utrzymanie;

 • bez uzasadnionych powodów zmieniła trzykrotnie, na tym samym poziomie kształcenia, szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub uczelnię, kurs lub przygotowanie do wykonywania zawodu;

 • została umieszczona w zakładzie karnym.

Pomoc na kontynuowanie nauki może zostać zawieszona w przypadku, gdy:

 • w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;

 • osoba usamodzielniana nie realizuje indywidualnego programu usamodzielnienia.

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki można odmówić w przypadku, gdy:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki została przyznana;

 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletniości opuściła samowolnie pieczę zastępczą;

 • osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;

 • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;

 • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;

 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 • Świadczenie na usamodzielnienie

Pomoc ta jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200 zł. W przypadku gdy dochód ten przekracza kwotę 1.200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. Ustalając dochód bierze się pod uwagę dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi

 • · w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3.921,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

 • · w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:

  • nie mniej niż 7.839,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

  • nie mniej niż 3.921,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

  • nie mniej niż 1.961,00 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielnienia, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26. roku życia.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Przyznania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie można odmówić w przypadku,:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki została przyznana;

 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletniości opuściła samowolnie pieczę zastępczą;

 • osoba usamodzielniana porzuciła naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmuje zatrudnienia;

 • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;

 • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;

 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 • Świadczenie na zagospodarowanie

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż1.782,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3.563,00 zł. Pomoc ta może być przyznana w formie rzeczowej.

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1.200 zł. W przypadku gdy dochód ten przekracza kwotę 1.200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. Ustalając dochód bierze się pod uwagę dochody, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku Warunkiem przyznania pomocy jest pobyt w jednej z ww. form pieczy zastępczej na podstawie postanowienia sądu.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie jest złożenie wniosku w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia określającego m.in. zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia oraz sposób uzyskania przez osobę usamodzielnianą wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu zatrudnienia.

Opiekunem usamodzielnienia może być osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, osoba będąca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej wychowawcą lub psychologiem, lub inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą i zaakceptowana przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Świadczenia dla rodzin zastępczych

Irena Brolik

RODZINIE ZASTĘPCZE ORAZ PROWADZĄCY RODZINNE DOMY DZIECKA

przysługują świadczenia:

 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, nie niższe niż kwota:

785,00 (dotychczas 746,00 zł) miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

1.189,00 zł (dotychczas 1.131,00 zł) miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka;

 • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności -nie mniej niż 239,00 zł (dotychczas 227,00 zł) miesięcznie;

 • dodatek na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich – nie mniej niż 239,00 zł (dotychczas 227,00 zł) miesięcznie;

Wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pozostałe świadczenia przysługujące rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka uregulowane są poprzez poniższe zasady:

1

Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej

 
2

Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodzinnej pieczy zastępczej - UWAGA ZMIANY

3

Zasady przyznawania świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ  jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo

4

Zasady przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzinnego domu dziecka oraz rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej - UWAGA ZMIANY

5

Zasady przyznawania środków finansowych/świadczenia na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

6

Zasady przyznawania rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka pomocy czasowej na czas niesprawowania pieczy w związku z wypoczynkiem

7

Zasady zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zawodowej i rodzinnym domu dziecka - UWAGA ZMIANY.

8

Zasady pokrywania innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka

9 Uchwała 336/2016 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 14 listopada 2016 roku.
10 Uchwała Nr: 436/2017 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 12 czerwca 2017 roku.

Rodzinna piecza zastępcza

Małgorzata Steindor-Kiszkiel

RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Najprościej mówiąc rodzice zastępczy/prowadzący rodzinny dom dziecka w zastępstwie rodziców biologicznych sprawują bieżącą opiekę nad dzieckiem. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie decyzji sądu.

Rodzaje rodzin zastępczych:


a) spokrewnione: to takie, w których opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka zobowiązani do jego alimentacji, tj. wstępni (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo.


b) niezawodowe: to rodziny, które tworzone są przez małżeństwo lub osobę niepozostającą w związku małżeńskim niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi)


c) zawodowe: umieszcza się w niej w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci lub osób które osiągnęły pełnoletność. W przypadku konieczności umieszczenia w rodzinie licznego rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci. Wyróżniamy dwa typy rodzin zastępczych:

 • specjalistyczna – w tej rodzinie umieszcza się dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, małoletnie matki z dziećmi.
 • o charakterze pogotowia rodzinnego – umieszcza się dziecko do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy.

d) rodzinne domy dziecka w których może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (w razie konieczności liczniejsze rodzeństwo).

Rodzina zastępcza rodziny /prowadzący rodzinny dom dziecka ma prawo do:

1) świadczeń na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
2) wynagrodzeń (rodziny zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka).
3) szkoleń
4) pomocy wolontariuszy
5) wsparcia w ramach pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.
6) pomocy psychologicznej i innej specjalistycznej w tym prawnej
7) czasowego niesprawowania opieki w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy (zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka).

Pliki do pobrania :

Informacje dla kandydatów na rodziny zastępcze

Małgorzata Steindor-Kiszkiel

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ:

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U 2020 poz. 821 z późn. zm)

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest
im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku
do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia i 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7)zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
8. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
9. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

PROCES KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW ZGŁASZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Proces kwalifikacyjny składa się z dwóch etapów:

· etap I – wstępna kwalifikacja –kończy się wydaniem skierowania na szkolenie

· etap II – kwalifikacja końcowa oraz utworzenie rodziny zastępczej

ETAP I

1. zgłoszenie się kandydatów – do siedziby tut. Centrum osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu. Otrzymują wówczas zaproszenie na rozmowę wstępną, podczas której uzyskują ogólne informacje na temat rodzinnej pieczy zastępczej

2. wstępna rozmowa odbywa się w Centrum.

W trakcie spotkania pracownicy:

 • zapoznają się z kandydatami na rodziców zastępczych
 • informują ich o obowiązujących procedurach oraz warunkach jakie winni spełniać kandydaci na rodzinę zastępczą
 • przedstawiają wykaz wymaganych dokumentów
 • nakreślają specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej

3. warunkiem rozpoczęcia współpracy jest:

 • pisemny wniosek kandydatów o skierowanie na szkolenie złożony do Centrum wraz z uzasadnieniem
 • wyrażenie zgody na udział w procedurach kwalifikacyjnych

4. w trakcie trwania wstępnej kwalifikacji kandydaci przedkładają w Centrum następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w uzasadnionych przypadkach Centrum może wymagać zaświadczenie od innych specjalistów wykluczających ograniczenie zdrowotne w opiece nad dzieckiem.
 • Kserokopię dowodu osobistego
 • Potwierdzenie zameldowania
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach

5. Wywiad pedagogiczny przeprowadzony przez Centrum dotyczy:

 • Motywacji kandydatów przy podejmowaniu decyzji o utworzenie rodziny zastępczej
 • Doświadczeń w opiece nad dziećmi, rozpoznanie predyspozycji wychowawczej i opiekuńczych rodziny oraz ich oczekiwań związanych z dzieckiem

6. Badanie psychologiczne – jest to indywidulane spotkanie z kandydatami na rodziców zastępczych. Psycholog przeprowadza rozmowę oraz testy psychologiczne, które pozwalają określić: predyspozycje psychologiczne, osobowościowe kandydata oraz jego kompetencje wychowawcze.

7. Wizyta w domu ma na celu bliższe poznanie kandydatów w ich środowisku rodzinnym. Kandydat wypełnia z pracownikem Centrum kwestionariusz wywiadu.

8. Wstępna kwalifikacja kandydatów na rodziców zastępczych.

Po zebraniu informacji oraz wymaganych dokumentów dotyczących kandydatów uzyskują oni akceptację Centrum i zostają skierowani na szkolenie dla przyszłych rodziców zastępczych.

9. Szkolenie kandydatów oraz staż w rodzinnej pieczy zastępczej są obowiązkowe. Uczestniczą w nich kandydaci, którzy na podstawie zgromadzonych informacji uzyskali wstępną kwalifikację. Szkolenia obywają się w grupie i są prowadzone metodą warsztatową. Termin pierwszego spotkania jest ustalony przez pracowników centrum.

ETAP II

10. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu świadectwa, rozpoczyna się końcowa procedura kwalifikacyjna

a. Kandydaci składają wiosek o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego

b. Wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego

11. Okres oczekiwania na dziecko.