Pomoc cudzoziemcom

Joanna Hreczkowska

Pomoc cudzoziemcom , którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Cudzoziemcowi udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji na podstawie oceny jego sytuacji życiowej oraz sytuacji jego rodziny.

Pomoc dla cudzoziemca udzielana jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca na jego wniosek w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez niego w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Wniosek powinien zawierać:

1. pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa,

2. pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa,

3. pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i obejmuje ona:

1. Świadczenie pieniężne w wysokości od 446,00 zł do 1.175,00 zł miesięcznie na osobę przeznaczone na:

· utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież obuwie, środki

higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,

· pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

2. Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

3. Pracę socjalną.
4. Poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne.
5. Udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z

instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi.
6. Inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny oraz zobowiązania:

1. powiatowego centrum pomocy rodzinie do:

· udzielania cudzoziemcowi informacji dotyczącej pomocy określonej w programie oraz warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia

 • współdziałania z cudzoziemcem oraz wspierania go w kontaktach ze środowiskiem lokalnym
 • pomocy w uzyskaniu możliwości zamieszkania, w tym w miarę możliwości w mieszkaniu chronionym
 • prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej
 • innych uzgodnionych z cudzoziemcem działań wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca
 • wskazania pracownika, zwanego dalej „realizatorem programu”, uzgadniającego z cudzoziemcem program oraz wspierającego cudzoziemca w okresie realizacji tego programu

2. cudzoziemca do:

 • zameldowania się w miejscu zamieszkania
 • zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie oraz aktywnego poszukiwania pracy
 • obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba
 • współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu
 • innych uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej
 • przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.


Powiatowe centrum pomocy rodzinie współdziała z właściwym wojewodą i gminą sprawie pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu możliwości zamieszkania, uwzględniając w miarę możliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez cudzoziemca.

Rezygnacja przez cudzoziemca ze wskazanego miejsca zamieszkania w granicach danego województwa w okresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu oznacza rezygnację cudzoziemca z realizacji programu.

W uzasadnionych przypadkach cudzoziemca może zmienić miejsce zamieszkania w okresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu.

Pomoc dla cudzoziemca może zostać wstrzymana w przypadku:

 1. uporczywego, zawinionego niewykonywania przez cudzoziemca zobowiązań przyjętych w programie, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego – przez okres do 30 dni;
 2. wykorzystywania pomocy w sposób niezgodny z celem, na jaki została przyznana – przez okres do 30 dni;
 3. udzielania przez cudzoziemca nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji życiowej – do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji;
 4. upływu 30 dni pobytu cudzoziemca w zakładzie opieki zdrowotnej – do czasu opuszczenia przez niego zakładu;
 5. wszczęcia przeciwko cudzoziemcowi postępowania karnego – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.