NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY 2021r.

Joanna Hreczkowska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Op. informuje,
że od 01 czerwca 2021r. do 30 listopada 2021 r. 
realizowany będzie program korekcyjno – edukacyjny
dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Program skierowany jest do osób zgłaszających się dobrowolnie lub kierowanych przez sąd, policję, ośrodek pomocy społecznej i inne instytucje.

Celem programu jest ukształtowanie postawy partnerskiej, budowa szacunku w stosunku do innych osób i ponoszenie odpowiedzialności za zachowania agresywne. Możliwość przystąpienia do programu mają wszyscy zainteresowani, którzy wyrażą chęć udziału w zajęciach, chcą dokonać zmian w swoim życiu.

Kandydaci do udziału w programie muszą być pełnoletni, zdrowi psychicznie oraz zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających.

Do programu kwalifikowane są:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w Programie korekcyjno - edukacyjnym;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków;
  • osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną skierowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • osoby zainteresowane, których uczestnictwo w programie wynika z osobistej decyzji.

Warunkiem zakwalifikowania do programu jest przyznanie się sprawcy do stosowania przemocy w rodzinie oraz zawarcie kontraktu na zaprzestanie stosowania przemocy.

Program realizowany jest w małej 5 osobowej grupie warsztatowej.

Obejmuje sesje indywidualne kwalifikujące do udziału oraz sesje grupowe.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie, w terminach ustalonych z osoba prowadzącą.

Jednocześnie zaznaczamy, że warunkiem rozpoczęcia Programu jest zrekrutowanie odpowiedniej liczby osób oraz możliwości prawne pozwalające na organizację Programu w czasie pandemii COVID-19.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać

pod numerem tel. 77/461 33 81;

osoba do kontaktu: Joanna Hreczkowska lub Anna Nocoń.